13 Aralık 2011 Salı

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Milli Mücadele - Kurtuluş Savaşı


Milli Mücadele - Kurtuluş Savaşı
1.  Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına D”, yanlış olanın yanına Yyazınız.
(   )  Vatanı için ölen kişilere gazi denir.    
(   )  Tarih, insanların geçmişteki yaşantılarını yer ve zaman bildirerek anlatan bir bilim dalıdır.
(   )  Atatürk, milli kültüre ve milli tarihe çok önem verirdi.
(   )  Türk kadınları, Kurtuluş Savaşı’nda erkeklerin yanında yer alarak vatanımızı savunmuşlardır.
(   )  Vatan, üzerinde özgürce yaşadığımız toprak parçasıdır.
(   )   Milli mücadele Mustafa Kemal’in Çanakkale’ye gelmesi ile başlamıştır.  
(   )   Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Fransızlarla mücadele edildi.                                   
(   )   Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Trakya, İstanbul ve Boğazlar silahlı bir çatışmaya girmeden kurtarıldı.
(   )   Lozan Barış Antlaşması ile bütün Dünya ülkeleri, Yeni Türk Devleti’ni ve bağımsızlığını resmen tanıdılar.
(   )   23 Nisan 1920 de Cumhuriyet ilan edildi.

2. Aşağıdaki boşluklara aşağıda verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.
“sözlü tarih – bayram - Karagöz ile Hacivat - 29 Ekim1933 - 23Nisan1920 – Atatürk – ülkemizin – milli kültür - El sanatlarının – çeyiz – mareşal”

* Sakarya Meydan Muharebesi’nde başkomutanlığı  ……..…………………. yaptı.

* Geleneksel Türk …………………..…………en zengin örneklerinden biride gümüş ve bakır işçiliğidir.

* …………………………   ……  ………………..………… gölge tiyatromuzun en önemli oyunudur.

* Bir milletin kendine özgü kültürüne …………   ……………… denir.

* Gelin için hazırlanan her türlü eşyalara ………………… denir.

* İlk TBMM……………………………………tarihinde açıldı.

* Milli ve dinî bakımdan önemli olan ve kutlanan günlere ………………………. denir.

* Sakarya savaşı’ndan sonra TBMM, Mustafa Kemal’e “gazi” ünvanı ve ……………. rütbesi verilmiştir.

* Cumhuriyetimizin 10. yıl kutlamaları ……………………………………………tarihinde gerçekleşmiştir.
P Belli bir konuda, o konuyla ilgili kişilerle yapılan söyleyişler sonucu ortaya çıkan tarihe………….. ..denir.
3. Aşağıdaki olayları tarih sırasına göre sıralayınız.
Erzurum Kongresi - TBMM‘nin açılışı -  Atatürk’ün Samsun’a çıkışı - Cumhuriyetin İlanı - Sivas Kongresi
I. ……………………………………………………
II. ……………………………………………………
III. ……………………………………………………
IV. ……………………………………………………
V. ……………………………………………………

4. Hangisi toplumun kültürünü belirleyen öğelerden biri değildir?
a- ) Gelenek, görenek
b- ) Teknolojik gelişmeler
c- ) Halk oyunlarımız
d- ) Yöresel yemeklerimiz

5. Aşağıdakilerden hangisi Türklere ait bir kültür değeri değildir?
a- ) Kına gecesi                       b- ) Maskeli balo       
c- ) Asker uğurlama                d- ) Sünnet töreni

6. 1. Okçuluk   2. Tekvando 3. Yağlı güreş
4. Futbol      5. Cirit
Yukarıda verilen oyun ve sporlardan hangisi Türk kültürüne ait değildir?
a- ) Okçuluk- futbol            b- ) Futbol- yağlı güreş
c- ) Tekvando- futbol          d- ) Futbol- güreş

7. Kurtuluş Savaşı’nda yoğun çatışmaların yaşandığı bazı illerimize ünvanlar verilmiştir. Hangisi unvan verilen illerimizden değildir?
a- ) Çanakkale                        b- ) Şanlıurfa
c- ) Kahramanmaraş                d- ) Gaziantep

8. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizdendir?
a- ) Kısa boylu olmak             b- ) Sinirli olmak
c- ) Duyarlı olmak                  d- ) Neşeli olmak

9. 1. dil   2.savaş   3.giysiler  4.gelenekler  5.zevkler
Bir millete ait kültürün yeni nesillere aktarılmasında yukarıda verilenlerden hangilerinin önemi yoktur?
a- ) 1 ve3                b- ) 2 ve3
c- ) 2 ve 4              d- ) 2ve 5

10. Doğu Cephesinde kimlerle savaşıldı?
a- ) Yunanlılarla
b- ) İngilizlerle
c- ) Fransızlarla
d- ) Ermenilerle

11. Atatürk Milli Mücadeleyi başlatmak için ilk olarak hangi şehre gitmiştir?
a- ) Samsun’a          b- ) Erzurum’a
c- ) Sivas’a              d- ) İstanbul’a

12. Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir?
a- ) 23 Nisan 1920
b- ) 19 Mayıs 1919
c- ) 23 Temmuz 1919
d- ) 29 Ekim 1923

13. Batı cephesinde kimlerle savaşıldı?
a- ) Yunanlılarla                    b- ) İtalyanlarla
c- ) Fransızlarla                    d- ) Almanlarla

14. Aşağıdakilerden hangisi Fransızlar tarafından işgal edilen yerlerden değildir?
a- ) İzmir                               b- ) Urfa
c- ) Gaziantep                       d- ) Kahramanmaraş

15. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 22 Ağustos 1922           b- ) 29 Ekim 1923
c- ) 23 Nisan 1920               d- ) 27 Aralık 1920

16. Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Türk halkı ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi söylenemez?
a- ) Birlik ve beraberlik içinde çalışmışlardır.
b- ) Dayanışmaya önem vermişlerdir.
c- ) Yurdumuzun işgaline karşı çıkmamışlardır.
d- ) Mücadele ruhunu kaybetmemişlerdir.

17. Düzenli ordu kurulduktan sonra yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Başkomutanlık Meydan Savaşı
b- ) Sakarya Savaşı
c- ) I. İnönü Savaşı
d- ) II. İnönü Savaşı

18. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele cephelerimizden değildir?
a- ) Kuzey Cephesi
b- ) Batı Cephesi
c- ) Doğu Cephesi
d- ) Güney Cephesi

19. Atatürk “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir.” Emrini hangi savaşta vermiştir?
a- ) Sakarya Savaşı
b- ) Başkomutanlık Meydan Muharebesi
c- ) I. İnönü Savaşı
d- ) II. İnönü Savaşı

20. “İtalyanlar, gözlerini Osmanlı topraklarına dikmişlerdi. Bugünkü Libya topraklarını işgal ettiler. Mustafa Kemal, gönüllü olarak oraya gidip, oradaki halkı örgütledi ve İtalyanlarla savaştı.”
Yukarıda anlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Balkan Savaşı            b- ) Çanakkale Savaşı 
c- ) Trablusgarp Savaşı   d- ) Kurtuluş Savaşı

21. I. kına gecesi
II. asker uğurlaması
III. halk oyunları
IV. yılbaşı eğlenceleri
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri milli kültür unsurlarıdır?
a- ) yalnız I               b- ) I ve II      
c- ) I,II ve III          d- ) hepsi

22. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) kültürel farklılarımız bizim zenginliğimizdir.
b- ) kültürümüz, yabancı kültürlerden etkilenir.
c- ) kültürü oluşturan unsurlar milli değerlerdir.
d- ) kültür olduğu gibi değişmeden nesillere aktarılır.

23. “İzmir’de düşmana ilk kurşunu sıkan kişiydi. Milli direnişinin kapısını açan bir kahramandı.”
Yukarıda söz edilen kişi, aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Hasan Tahsin
b- ) Şahin Bey    
c- ) Demirci Efe
d- ) Çerkez Ethem

24. “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz.”
    Mustafa Kemal, yukarıdaki tarihi konuşmayı hangi savaş sırasında yapmıştır?
a- ) Sakarya Savaşı
b- ) 1.İnönü Savaşı 
c- ) 2.İnönü Savaşı
d- ) Büyük Taarruz

25. Aşağıdaki devletlerden hangisi yurdumuzu işgal etmemiştir?
a- ) Fransa                        b- ) Yunanistan    
c- ) İtalya                         d- ) Rusya

26. 1.Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti hangi anlaşmayı imzalamıştır?
a- ) Ankara Anlaşması
b- ) Gümrü Anlaşması
c- ) Mondros Ateşkes Anlaşması
d- ) Mudanya Ateşkes Anlaşması

27. Çanakkale Savaşı hangi savaş içinde yer alır?
a- ) Kurtuluş Savaşı
b- ) 1.Dünya Savaşı 
c- ) Balkan Savaşı
d- ) Trablusgarp Savaşı

28. Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya Savaşı’nda bizimle birlikte savaşmıştır?
a- ) Almanya
b- ) Fransa    
indir
c- ) İtalya
d- ) İngiltere

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder