22 Aralık 2011 Perşembe

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Mücadele TBMM


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Milli Mücadele, TBMMMilli Mücadele - TBMM
1. Atatürk, Türk dilinin zenginleşmesi için aşağıdakilerden hangisine önem vermiştir?
a- ) müzik           b- ) tiyatro
c- ) edebiyat       d- ) resim

2. Aile soyağacı aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
a- ) büyükanne ve büyükbaba         b- ) amca ve hala
c- ) anne ve baba                           d- ) dayı ve teyze

3. Atatürk, “Millete efendilik yoktur. Hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.” Sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
a- ) vatan sevgisi                  b- ) millet sevgisi
c- ) tarih birliği                    d- ) kültür birliği

4. “Ceren, büyükannesinin 1330 doğumlu olduğunu duyunca çok şaşırdı. Çünkü herkesin doğum tarihi 1900’lü yıllardan başlıyordu.” Buna göre Ceren’in büyükannesiyle ilgili hangisi söylenebilir?
a- ) Yurt dışında doğdu  
b- ) Çok fazla çocuğu olduğu
c- ) Cumhuriyetten önce doğduğu
d- ) 70 yaşından genç olduğu

5. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürün unsurlarından değildir?
a- ) efsaneler                      b- ) düğünler 
c- ) dini bayramlar             d- ) milli maçlar

6. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’yle ilgili olaylardan değildir?
a- ) Yurdun birçok yerinde direniş hareketleri yapıldı
b- ) Mustafa Kemal, 19Matıs 1919’da Samsun’a çıktı.
c- ) Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’na girdi.
d- ) Mustafa Kemal meclis başkanı seçildi

7. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet döneminde kadınlara verilen yeni haklardan biri değildir?
a- ) istediği mesleği seçme        b- ) eğitim
c- ) seçme ve seçilme                 d- ) sınırsız özgürlük

8. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir?
a- ) Sivas Kongresi
b- ) Erzurum Kongresi
c- ) TBMM’nin açılışı
d- ) Cumhuriyetin ilanı

9. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yaptığı yeniliklerden değildir?
a- ) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.
b- ) Kılık ve kıyafette yenilik yapılması
c- ) Cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçmesi
d- ) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması.

10. Kurtuluş Savaşı’nı sona erdiren ve Türkiye’nin bağımsızlığını ilan eden anlaşma hangisidir?
a- ) Mondros Antlaşması     b- ) Lozan Antlaşması
c- ) Ankara Antlaşması        d- ) Gümrü Antlaşması

11. ”Taş çağı giyecekleri, hayvan derilerinin kemikten bir iğne ile birbirine dikilmesiyle hazırlanırdı.”   Buna göre günümüzdeki giysilerimizi düşündüğümüzde kültürün hangi özelliği karşımıza
çıkar?
a- ) toplumsaldır                  b- ) farklılık demektir
c- ) değişkendir                   d- ) işlevseldir

12. ”Atatürk, askerlikten eğitime, sanattan hukuk ve tarihe kadar pek çok alanda eser vermiş ve başarılı sonuçlar almıştır.”  Buna göre Atatürk’ün aşağıdaki kişisel özelliklerinden hangisine örnektir?
a- ) ileri görüşlülüğü                b- ) alçak gönüllü
c- ) vatanseverliği                     d- ) çok yönlülüğü

13. Ülkemizde cami ve kilisenin yan yana yer alması halkımızın hangi özelliğini yansıtır?
a- ) konukseverlik                b- ) çalışkanlık         
c- ) yardımseverlik               d- ) hoşgörülü olma

14. Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan 1920’de toplanan I. TBMM’nin görevleri arasında değildir?
a- ) bağımsız bir Türk devleti kurmak
b- ) vatanı düşman işgalinden kurtarmak
c- ) cumhuriyeti ilan etmek
d- ) düzenli bir ordu kurmak

15. Aşağıdakilerden hangisi milleti bir arada tutan unsurlardan biri değildir?
a- ) dil birliği                    b- ) tarih birliği
c- ) kültür birliği              d- ) din birliği

16. Konukseverlik, yardımseverlik gibi gelenek ve göreneklerimiz, mertlik, doğruluk gibi değerlerimiz aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
a- ) sanatseverlik                  b- ) kültür  
c- ) vatan sevgisi                  d- ) tarihi birliktelik

17. Türk kadını, hangi alandaki haklarını pek çok Avrupa ülkesi kadınından önce almıştır?
a- ) siyasi                            b- ) kültürel   
c- ) sosyal                           d- ) ekonomik

18. Ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devletin kurulmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisinin sonucunda olmuştur?
a- ) Sivas Kongresi’nin düzenlenmesi
b- ) Amasya Görüşmeleri’nin yapılması
c- ) TBMM’nin açılması
d- ) Lozan Antlaşması’nın imzalanması

19. Aşağıdakilerden hangisi sözlü tarih çalışmasında kullanılan araçlardandır?
a- ) fotoğraf albümü           b- ) kayıt cihazı        
c- ) tarih atlası                     d- ) harita ve yıllıklar

20. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’nin amaçları arasında yer almaz?
a- ) ülkenin bağımsızlığını sağlamak
b- ) sınırları genişletmek
c- ) ulusal egemenliği gerçekleştirmek
d- ) ülkeyi işgalden kurtarmak

21. Anadolu’daki bütün ulusal cemiyetlerin “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti “adı altında birleştirilmesine nerede karar verilmiştir?
a- ) Amasya’ Genelgesi’nde
b- ) Erzurum Kongresi’nde
c- ) Sivas Kongresi’nde
d- ) TBMM’de

22. Düşmanlar yurdumuzu hangi savaştan sonra işgal etmiştir?
a- ) I.Dünya Savaşı                b- ) Kurtuluş Savaşı
c- ) Çanakkale Savaşı            d- ) II. İnönü Savaşı

23. Milli Mücadele ‘de çarpışmalar hangi anlaşma ile sona ermiştir?
a- ) Mudanya Ateşkes Anlaşması
b- ) Mondros Ateşkes Anlaşması
c- ) Moskova Antlaşması      d- ) Ankara Antlaşması

24. TBMM, Milli Mücadele ‘de eşine ender rastlanan bir savunma yaptığı için hangi şehrimize “Gazi” ünvanı vermiştir?
a- ) Antep     b- ) Maraş     c- ) Urfa     c- ) Adana

25. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklerden biridir?
a- ) Saltanatın kaldırılması
b- ) Halifeliğin kaldırılması
c- ) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
d- ) Soyadı Kanunu’nun kabulü

26. Aşağıdakilerden hangisi milleti bir arada tutan kültür unsurudur?
a- ) din                   b- ) dil
c- ) bağımsızlık         d- ) vatan

27. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türk milletiyle benzer kültür unsurlarına sahiptir?
a- ) Amerika                 b- ) Fransa   
c- ) Rusya                      d- ) Azerbaycan

28. Halifeliğin kaldırılması aşağıdaki alanların hangisinde yapılmış yeniliklerden biridir?
a- ) siyasal           b- ) toplumsal
c- ) ekonomi          d- ) eğitim

29. Atatürk’ün “Ne mutlu Türküm diyene.”sözü aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
a- ) Onuncu Yıl Marşı’nda    b- ) İstiklal Marşı’nda
c- ) Gençliğe Hitabe’de      d- ) Onuncu Yıl Nutku’nda

30. Farklı düşünce ve inanca sahip insanların bir arada yaşaması hangi özelliği yansıtır?
a- ) hoşgörülülük                  b) çalışkanlık
c- ) doğruluk                        d- ) yardımseverlik

31. Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan unsurlardan değildir?
a- ) halk türküleri                   b- ) teknik buluşlar  
c- ) ulusal bayramlar               d- ) halk oyunları

32. Aşağıdaki noktalı yerleri uygun kelimelerle doldurunuz

P İlgili kişilerle yapılan görüşmeler sonucu ortaya çıkan bilgilerin aktarıldığı tarihe ……………..... denir.

P Türklerin at üzerinde ellerinde uzun sopalarla oynadıkları ata sporu …………………….. tir.

P Eskiden insanlar aydınlanmak için...      ...lambası kullanırmış.

P Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesinde .................ile savaşmıştır.

P Düşman işgaline karşı halk .............adı verilen yerel kuvvetleri oluşturmuştur.

P …………..ve....................şehirlerinde Mustafa Kemal başkanlığında kongreler toplanmıştır.

P Mustafa Kemal’in .............’a çıkışı ile milli mücadele başlamıştır.

P Bugünkü sınırlarımız.....ile kesin olarak çizilmiştir.

P Mustafa Kemal’e mareşallik rütbesi .............’ndan sonra verilmiştir.

P 9 Eylül 1922’de ..........Yunan işgalinden kurtarılmıştır.
P TBMM’nin varlığını tanıyan ilk devlet olan....................... ile...............Anlaşması imzalanmıştır.
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder