19 Aralık 2011 Pazartesi

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Atatürk İlke ve İnkılapları Etkinliği


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Atatürk ilke ve İnkılapları EtkinliğiAtatürk İlke ve İnkılapları Etkinliği
1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün, Türk kadınının toplumdaki yeri ile ilgili yaptığı düzenlemelerden biri değildir?
a- ) Milletvekilli seçme ve seçilme hakkının verilmesi
b- ) Kaymakam ve vali olma hakkının tanınması
c- ) Belediye meclisine üye seçme ve seçilme hakkının verilmesi
d- ) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü

2. Atatürk ilkelerinden hangisi devlet yönetiminde milli egemenliği esas alır?
a- ) İnkılapçılık                     b- ) Devletçilik
c- ) Cumhuriyetçilik             d- ) Laiklik

P Eğitim ve öğretimde birlik sağlandı
P Tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı
P İlköğretim kız ve erkek çocuklara zorunlu hale getirildi
P Eğitim esasları çağdaşlaştırıldı
3. Verilen bu sonuçlar, Atatürk döneminde çıkartılan aşağıdaki kanunlardan hangisiyle sağlanmıştır?
a- ) Şapka giyilmesi kanunu
b- ) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
c- ) Kabotaj Kanunu
d- ) Türk Medeni Kanunu

4. Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadını, aşağıdaki organlardan hangisi vermiştir?
a- ) Türk Silahlı Kuvvetleri                b- ) TBMM
c- ) İçişleri Bakanlığı                          d- ) Adalet Bakanlığı

5. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yapılmamıştır?
a- ) Miladi Takvimin kabulü
b- ) Yeni Türk Alfabesinin kabulü
c- ) Zorunlu temel eğitimin sekiz yıla çıkarılması
d- ) Halifeliğin kaldırılması

6. Türkçenin yabancı sözcüklerden arındırılması ve geliştirilmesi için, aşağıdaki kurumlardan hangisi açılmıştır?
a- ) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
b- ) Türk Dil Kurumu
c- ) Sümerbank
d- ) Türk Tarih Kurumu

7. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 1982 Anayasası             b- ) 1961 Anayasası
c- ) 1924 Anayasası             d- ) 1921 Anayasası

8. Sürekli çağdaşlaşmayı ve yeniliklere açık olmayı öngören Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Devletçilik                      b- ) İnkılapçılık
c- ) Milliyetçilik                   d- ) Halkçılık

I. İfade özgürlüğü
II. Kişisel egemenlik
III. Yasalar önünde eşitlik
IV. Kişisel haklara saygı              V. Sınıf üstünlüğü
9. Devlet yönetiminde demokrasiyi esas alan bir ülkede yukarıdakilerden hangilerinin varlığından söz edilemez?
a- ) I ve II                           b- ) III ve IV
c- ) II ve IV                          d- ) I ve V

10. Türk milletinin sahip olduğu bayrak, milli marş ve para gibi değerler, aşağıdakilerden hangisinin sembolüdür?
a- ) Laikliğin                       b- ) Bağımsızlığın
c- ) Demokrasinin              d- ) Barışın

11. Halkçılık ilkesine göre, milli egemenliğin dayanağı halktır. Halk, ülke yönetimine katılabilir. Kanun önünde tüm vatandaşlar aynı haklara sahiptir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve ya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.
Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisi halkçılık ilkesi kapsamında değerlendirilemez?
a- ) Toplum içinde ayrıcalık yaratan unvanların kaldırılması
b- ) Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi
c- ) Yeni Türk Alfabesinin kabul edilmesi
d- ) Türk Medeni Kanunu’nun çıkarılması

12. 23 Nisan 1920’de açılan TBMM “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” İlkesini benimsedi.
Aşağıdaki inkılaplardan hangisi bu ilke doğrultusunda yapılmıştır?
a- ) Saltanatın kaldırılması
b- ) Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
c- ) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
d- ) Medreselerin kapatılması

I. Medeni Kanun’un kabul edilmesi --- Hukuk
II. Aşar vergisinin kaldırılması ---- Ekonomi
III. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması --- Toplum
IV. Halifeliğin kaldırılması --- Kültür

13. Yukarıdaki inkılaplardan hangisi, ilgili olduğu alanla yanlış eşleştirilmiştir?
a- ) I      b- ) II      c- ) III     d- ) IV

I. Halifeliğin kaldırılması
II. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
III. Tekke ve zaviyelerin kapatılması
IV. Aşar vergisinin kaldırılması
14. Yukarıdakilerden hangileri “Laiklik ilkesi” doğrultusunda yapılan inkılaplardandır?
a- ) I ve III              b- ) II ve III
c- ) II ve IV              d- ) III ve IV

15. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılaplardan biri değildir?
a- ) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
b- ) Millet Mekteplerinin açılması
c- ) Medreselerin kapatılması
d- ) Türk Dil kurumunun kurulması

16. Atatürk Döneminde Türk kadınına verilen aşağıdaki haklardan hangisi siyasi haklarla ilgilidir?
a- ) Mirastan eşit pay alma
b- ) Milletvekili seçme ve seçilme
c- ) İstediği işte çalışma
d- ) Boşanma

17. Atatürk Döneminde uygar devletlerle olan ticari ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla aşağıdakilerden hangisinde değişiklik yapılmıştır?
a- ) Kadın haklarında
b- ) Takvim, saat ve ölçülerde
c- ) Eğitim ve kültürde
d- ) Kılık ve kıyafette

18. Türkiye limanlarında her tülü yük ve yolcu taşıma hakkının Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına ait olmasını sağlayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
b- ) Kabotaj Kanunu
c- ) Türk Medeni Kanunu
d- ) Soyadı Kanunu

I. Soyadı Kanunu’nun kabulü
II. Cumhuriyet’in ilanı
III. Modern okulların açılması
19. Verilen inkılapların eğitim, siyasi ve toplumsal alanlarla ilişkilendirilmesi, aşağıdakilerden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?
a- ) Siyasi-Eğitim-Toplumsal
b- ) Toplumsal-Eğitim-Siyasi
c- ) Eğitim-Toplumsal-Siyasi
d- ) Toplumsal-Siyasi-Eğitim

20. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in devlet yönetiminde halkın söz sahibi olmasını sağlamak için yaptığı yeniliklerle ilgili değildir?
a- ) TBMM’nin açılması
b- ) Cumhuriyet’in lan edilmesi
c- ) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
d- ) Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi

I. Şapka İnkılabı
II. Soyadı Kanunu’nun kabulü
III. Tekke, Türbe ve Zaviyelerin kapatılması
IV. Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verilmesi
21. Yukarıda verilen yeniliklerden hangileri aynı yıl içerisinde kabul edilmiştir?
a- )  I –II                         b- ) III-IV
c- ) I-III                         d- ) II-III- IV

I. Türk Dil Kurumu’nun kurulması
II. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
III. Uluslar arası ölçü birimlerinin kabul edilmesi
IV. Halifeliğin kaldırılması
22. Yukarıdaki inkılaplardan hangileri “Laiklik ilkesi” doğrultusunda yapılmıştır?
a- )  Yalnız I                    b- ) Yalnız IV
c- ) II ve IV                     d- ) I-III- IV

23. Aşağıdakilerden hangisi kadınlara siyasal hakların verilmesiyle ilgilidir?
a- ) İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
b- ) Milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi
c- ) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
d- ) Halifeliğin kaldırılması

I. Şapka Kanunu
II. Halifeliğin kaldırılması
III. Türk Dil Kurumu’nun açılması
IV. Türk Tarih Kurumu’nun açılması
24. Yukarıdaki inkılaplardan hangileri Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılmıştır?
a- ) I-II                      b- ) II-III-IV
c- ) I-IV                      d- ) III-IV

25. Halkımızın cumhuriyetten önceki yoksulluğunun aşılmasını, ülkemizin ekonomik yönden geliştirilmesini amaçlayan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Halkçılık
indir
b- ) İnkılapçılık
c- ) Devletçilik
d- ) Cumhuriyetçilik 
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder