29 Aralık 2011 Perşembe

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Atatürk İlkeleri ve İnkılapları

Öğreniyorum, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Adım Adım Türkiye, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Bölgemizi Tanıyalım, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Haklarımı Öğreniyorum Etkinlik, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Adım Adım Türkiye Etkinlik, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgemizi Tanıyalım Etkinlik, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Haklarımı Öğreniyorum Ödev - Test, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Adım Adım Türkiye Ödev - Test,Atatürk İlkeleri
1. Aşağıdakilerden hangisi eksik olan ilkeyle ilgili bir inkılâptır?
a- ) Soyadı kanunun çıkarılması
b- ) Halifeliğin kaldırılması
c- ) Siyasi partilerin kurulması
d- ) Fabrikaların açılması

“1934 yılında, anayasada yapılan bir değişiklikle Türk kadınlarına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi. O dönemde Avrupa’nın birçok ülkesinde kadınlara bu haklar tanınmamıştı. Atatürk bu alandaki çalışmalarıyla Avrupalılara örnek olmuştur.”
2. Atatürk bu inkılâp ile öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
a- ) Oy kullananların sayısını artırmayı
b- ) Avrupa’dan daha ileri seviyeye çıkmayı
c- ) Kadınları siyasi alanda aktif hale getirmeyi
d- ) Erkeklerin etkinliğini azaltmayı

“Osmanlı Devleti döneminde kişilerin soyadı yoktu. Bu durum kişilerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini zorlaştırıyordu.”
3. Aşağıdakilerden hangisi toplumda meydana gelebilecek karışıklıkları önlemeye yönelik çıkarılan kanundur?
a- ) Soyadı kanunu
b- ) Medeni kanun
c- ) Kabotaj kanunu
d- ) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

4. Aşağıdakilerden hangisi yönetim alanında yapılan bir inkılâp değildir?
a- ) Saltanatın kaldırılması
b- ) Cumhuriyetin ilanı
c- ) Türk Medeni Kanunu’nun çıkarılması
d- ) Yeni Anayasa’nın kabulü

5. Aşağıdakilerden hangisi ekonomi alanında yapılan inkılâplardan değildir?
a- ) Aşar vergisinin kaldırılması
b- ) Kabotaj Kanunu’nun kabulü
c- ) İzmir İktisat Kongresi’nin yapılması
d- ) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

6. Aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yapılan inkılâplarla ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
a- ) Laiklik                à   Halifeliğin kaldırılması
b- ) Halkçılık           à   Fabrikaların açılması
c- ) Cumhuriyetçilik à Yeni Türk harflerine geçilmesi
d- ) Devletçilik        à Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

“Ülkemizde Hıristiyanlık, Musevilik gibi dinlere inanan kimseler bulunmaktadır. Onlar da herkes gibi, inançlarının gereklerini yerine getirebilmektedirler. Hiç kimse inancını açıklamaya zorlanmayı, inancından dolayı da kınanmamaktadır.”
7. Bu durum Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
a- ) Milliyetçilik                         b- ) Laiklik
c- ) İnkılâpçılık                           d- ) Halkçılık

8. Padişahlık yönetiminin kaldırılması inkılâbı ile ilgili ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Devletçilik                    b- ) Cumhuriyetçilik
c- ) Milliyetçilik                  d- ) Halkçılık

9. Aşağıdakilerin hangisinde Atatürk ilkeleri ve bu ilkeler doğrultusunda yapılan yenilik yanlış eşleştirilmiştir?
a- ) Milliyetçilik àTürk Tarih Kurumu’nun kurulması
b- ) Cumhuriyetçilik à Saltanatın kaldırılması
c- ) Halkçılık à İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
d- ) Laiklik à Halifeliğin kaldırılması

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”  Atatürk
10. Aşağıdaki inkılâplardan hangisine göre egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmuştur?
a- ) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
b- ) Kılık kıyafette yapılan yenilikler
c- ) TBMM’nin açılması
d- ) Yeni Türk harflerinin kabulü

“Atatürk döneminde köylünün durumunun iyileştirilmesi ve tarımsal üretimin artırılması için bazı yenilikler yapılmıştır.”
11. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan yeniliklerden biri değildir?
a- ) Çiftçiden alınan aşar vergisinin kaldırılması
b- ) Ziraat okullarının açılması
c- ) Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
d- ) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün kurulması


12. Atatürk’ün birçok alanda yapmış olduğu yenilikler hangi ilkeyle ilgilidir?
a- ) Laiklik                                   b- ) İnkılâpçılık
c- ) Halkçılık                              d- ) Cumhuriyetçilik

13. Aşağıda verilen inkılâplardan hangisi yabancı ülkelerle yapılan alışverişi kolaylaştırmak için yapılmıştır?
a- ) Arap alfabesi yerine Türk alfabesinin getirilmesi
b- ) Alaturka saat yerine uluslar arası saatin kabulü
c- ) Okka yerine kilogram kullanılması
d- ) Hicri ve Rumi takvimden Miladi takvime geçiş

14. Aşağıdakilerden hangisi “eğitim alanında” yapılan yeniliklerden biri değildir?
a- ) Okulların tek bir merkezden yönetilmesi
b- ) Medreselerin kapatılması
c- ) Saltanatın kaldırılması
d- ) Millet mekteplerinin açılması

15. Milletini sevmek, milletini yüceltmek ve bu yolda çalışmak anlamına gelen Atatürk ilkesi hangisidir?
a- ) Halkçılık
b- ) Milliyetçilik
c- ) Cumhuriyetçilik
d- ) İnkılâpçılık

16. Cumhuriyet kurulduktan sonra; ağırlık, zaman ve uzunluk ölçülerinde yenilikler yapıldı.
P Hicri takvim yerine ……………………..
P Okka yerine ………………………
P Arşın yerine ……………………..
kullanılmaya başlandı.
 Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
a- ) Rumi         -          kilogram         -          metre
b- ) Miladi      -          kilogram         -          litre
c- ) Şinik        -          litre                -        santimetre
d- ) Miladi      -          kilogram         -          metre

17. Cumhuriyet döneminde aşağıda verilen inkılâplardan hangisi eğitim öğretimle ilgili değildir?
a- ) İstanbul Üniversitesinin kurulması
b- ) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
c- ) Yurt genelinde ziraat mekteplerinin açılması
d- ) Ülkede yeni fabrikaların açılması

18. Aşağıda verilen inkılâplardan hangisi doğrudan Atatürk’ün halkçılık ilkesiyle ilgilidir?
a- ) Harf inkılabı
b- ) Türk Dil Kurumu
c- ) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
d- ) Türk Medeni Kanunu

Ülkemizde,
P Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
P Herkes seçme ve seçilme hakkını kullanarak yönetime katılabilir.
19. Bu durum aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin bir gereğidir?
a- ) Laiklik
b- ) Devletçilik
c- ) Cumhuriyetçilik
d- ) İnkılâpçılık

P Soyadı Kanunu’nun kabulü
P Tekke ve zaviyelerin kapatılması
P Uluslar arası saat sisteminin kabul edilmesi
20. Yukarıda Atatürk inkılâplarından bazıları verilmiştir.
 Aşağıdakilerden hangisi bu inkılâpların gerçekleştirilmesinin amaçlarından biri değildir?
a- ) Ülkenin çağdaşlaşmasını sağlamak
b- ) Günlük hayatı kolaylaştırmak
c- ) Halkın yönetime katılmasını sağlamak
d- ) Avrupalı devletlere uyum sağlamak

21. Türk Medeni Kanunu toplumda aşağıdakilerden hangisine yeni haklar getirmiştir?
a- ) Çocuklara
indir
b- ) Kadınlara
c- ) Yaşlılara
d- ) Kimsesizlere


 “Ulusun geleceğine yalnız ve ancak ulus egemen olacaktır.”
                                                                                    Mustafa Kemal AtatürkHiç yorum yok :

Yorum Gönder