29 Aralık 2011 Perşembe

Atatürk Kronolojisi

Atatürk Kronolojisi, Kronoloji, Atatürk Olaylar, Mustafa Kemal Atatürk Kronoloji,
ATATÜRK KRONOLOJİSİ


* 19 Mayıs 1881— Mustafa Kemal, Selanik'te doğdu.


* 1893—Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesi'ne başladı.


*1896—Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.


* 13 Mart 1899—Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi'ni bitirerek, İstanbul'da Harp Okulu Piyade Sınıfına girdi.


* 10 Şubat 1902—Mustafa Kemal, Harp Okulu'nu teğmen rütbesiyle bitirerek, Harp Akademisi'ne girdi.


* 11 Ocak 1905—Mustafa Kemal, Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun oldu.


* 5 Şubat 1905—Mustafa Kemal, Şam'da bulunan 5. Orduya atandı.


* 1906—Mustafa Kemal, Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu.


* 1907—Mustafa Kemal gizlice Selanik'e geçip, orada da, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin bir şubesini kurdu.


* 20 Haziran 1907— Mustafa Kemal, Kolağası (Kıdemli yüzbaşı) oldu.


* 20 Eylül 1907— Mustafa Kemal, Selanik'teki 3. Orduya atandı.


* 22.Haziran 1908— Mustafa Kemal, Selanik - Üsküp (şark) Demiryolları müfettişliğine atandı.


* 23 Temmuz 1908— İkinci Meşrutiyet ilan edildi.


* 17 Aralık 1908—İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra, Meclis-i Mebusan açıldı.


* 1908 Mustafa Kemal - Almancadan Osmanlıcaya çevirdiği, Berlin Askeri Üniversitesi eski


müdürlerinden General Litzmann'ın, "Takımın Muharebe Talimi" kitabını yayınladı.


* 13 Nisan 1909— 31 Mart Olayı oldu. Gericiler Meşruti rejime karşı ayaklandı.


* 15 -16 Nisan 1909—Mustafa Kemal, 31 Mart (13 Nisan) Olayı üzerine, ayaklanmayı bastırmakla görevli Hareket Ordusu'nun kurmay başkanı olarak, Selanik’ten İstanbul'a hareket etti.


* 6 Eylül 1909—Mustafa Kemal, Selanik'te 3. Ordu Piyade Subay Talimgahı Komutanı oldu.


* 13 Ocak 1910—Mustafa Kemal, Selanik 3. Tümen kurmay başkanlığına atandı.


* 17-21 Eylül 1910—Mustafa Kemal, Fransa'da yapılan Pikardi manevralarına Türk Ordusu temsilcisi olarak katıldı.


* 13 Eylül 1911—Mustafa Kemal, geçici olarak Trablusgarp (Libya) Tümeni Kurmay başkanlığına atandı.


* 29 Eylül 1911— İtalyanlar, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Böylece Trablusgarp savaşı başladı.


*  5 Ekim 1911—Mustafa Kemal, Tobruk'ta ve Derne'de, İtalyanlara karşı savunma ve oyalama savaşlarına katıldı.


·* 27 Kasım 1911—Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseltildi.


* 8 Aralık 1911 - 24 Ekim 1912— Mustafa Kemal, Bingazi - Derne - Tobruk Bölgesinde, yerli halkı örgütleyerek, İtalyan kuvvetlerine karşı, başarılı direnişlerde bulundu.


* 8 Ekim 1912— Balkan Savaşları başladı. Mustafa Kemal, Bolayır'da kurulan kolordunun hareket şubesi müdürlüğüne getirildi.


* 15 Ekim 1912—Trablusgarp Savaşı sonunda, Osmanlı Devleti ile İtalya, Uşi Barış Antlaşması'nı imzaladılar. Trablusgarp ve Bingazi, İtalyanlara bırakıldı.


* 8 Kasım 1912—Yunanlılar Mustafa Kemal’in doğduğu yer olan Selanik'i işgal etti.


* 25 Kasım 1912—Mustafa Kemal, Çanakkale Boğazı (Bahr-ı sedif) Kuvayı Mürettebesi Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne atandı. Fahri Paşa'nın komuta ettiği bu kuvvetin Kurmay Başkanı, Binbaşı Fethi (Okyar) Bey idi.


* 1 Aralık 1912 Mustafa Kemal, Gelibolu'ya gitti.


* 24 Ekim 1912 - Balkan Savaşının başlaması üzerine İstanbul'a dönmesi ve Bolayır'da toplanmış olan kuvvetlerimizin hareket şubesi müdürlüğüne tayin edilmesi


* 27 Ekim 1913 - Sofya Ataşelikleri görevlerinin kendisine verilmesi rütbesinin yarbaylığa yükselmesi


* 2 Şubat 1915 - Tekirdağ'da kurulması kararlaştırılan yeni bir tümenin komutanlığına tayini. Onun kurduğu ve 19. Tümen adını alan bu tümen Çanakkale savaşlarında parlak başarılar göstermiştir


* 1 Haziran 1915 - Çanakkale savaşlarında gösterdiği büyük başarılardan dolayı rütbesi albaylığa yükseldi.


* 1 Nisan 1916 - Çanakkale savaşlarının galibiyetle bitmesi üzerine Diyarbakır’daki kolordunun komutanlığına tayin edilmiş ve rütbesi generalliğe yükseltilmiştir.

* 6–7 Ağustos 1916 - Rusların Diyarbakır istikametindeki taarruzlarını kırarak Bitlis ve Muş'u düşman işgalinden kurtardı. Bu başarısı üzerine 2. Ordu komutanlığına atandı.

* 31 Ekim 1918 - Mondros Mütarekesini müteakip Yıldırım Orduları Grubu Başkomutanlığına atanması

* 16 Mayıs 1919 - İstanbul'dan 9. Ordu Müfettişliği (3. Ordu müfettişliği) göreviyle Bandırma vapuruyla Samsun’a hareket etmesi.

* 19 Mayıs 1919 - Kurtuluş Savaşının başlangıç noktası olan Samsun'a ayak basması.

* 21 Mayıs 1919 - Erzurum'daki 15.Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ile görüşmesi.

 * 23 Mayıs 1919 - Ankara'daki 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa ile görüşmesi.

* 28 Mayıs 1919 – 9. Ordu Müfettişi olarak yayınladığı Havza Genelgesi ile Türk Milletini işgalleri protesto için mitingler yapmaya çağırması.

* 21 Haziran 1919 - Yurdun bağımsızlığını kurmak için Türk Milletini kendisiyle birlikte hareket etmeye davet eden Amasya Genelgesini yayınlaması. Bir ihtilal bildirisi olarak kabul edilir.

* 8 – 9 Temmuz 1919 - Erzurum'dan 9. Ordu Müfettişliği görevi ve askerlik mesleğinden istifa ettiğini İstanbul Hükümetine bildirmesi

* 23 Temmuz 1919 – Erzurum Kongresinin toplanması ve padişah tarafından azledilmiş Mustafa Kemal Paşa’nın delegeler tarafından kongre başkanlığına getirilmesi.

 * 4 – 11 Eylül 1919 - Sivas Kongresinin toplanması ve yurdun muhtelif bölgelerinde kurulmuş olan Ulasal cemiyetleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirmesi.

* 11 Eylül 1919 - Çalışmalarını bitiren Sivas Kongresi delegeleri tarafından seçilen Temsil Heyeti’nin Başkanlığına getirilmesi

* 15 Eylül 1919 - Temsil Heyeti, Türk ulusunu temsil eden tek yetkili kurul olarak ilan edildi.

* 20 – 22 Ekim 1919 – Temsil Heyeti başkanı Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Hükümeti Temsilcisi Bahriye Nazırı Salih Paşa ile görüşmesi ve Amasya Protokolü’nün imzalanması.

* 27 Aralık 1919 - Temsil Heyeti ile birlikte Ankara'ya gelmesi. Artık ulusal mücadelenin merkezi Ankara’dır.

* 12 Ocak 1919 – Anadolu hareketinin zorlaması sonucu Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin İstanbul’da toplanması.

* 28 Ocak 1920 – Mustafa Kemal’in çerçevesini oluşturduğu Misak-ı Milli (Ulusal And)’nin Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından kabul edilmesi.

* 16 Mart 1920 – Osmanlı başkenti İstanbul’un İngilizler tarafından resmen işgal edilerek, Osmanlı Mebusan Meclisinin dağıtılması.

* 23 Nisan 1920 - Ankara'da Büyük Millet Meclisinin törenle açılması ve Mustafa Kemal’in bu meclise başkan seçilmesi.

* 10 Ağustos 1920 – Sevr Barış Antlaşması’nın Osmanlı devleti tarafından imzalanması.

* 3 Aralık 1920 – TBMM ile Ermeni hükümeti arasında Gümrü Barış Antlaşmasının imzalanması.

* 6 – 10 Ocak 1921 -  Yunan ilerleyişine karşı I. İnönü savaşının kazanılması.

* 20 Ocak 1921 – Egemenlik kayıtsız koşulsuz ulusundur, anlayışına dayanan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası) kabul edildi.

* 21 Şubat – 12 Mart 1921 – TBMM’nin Osmanlı hükümeti ile birlikte Londra Konferansı’na katılması.

* 1 Mart 1921 – TBMM ile Afgan hükümeti arasında Afganistan Dostluk ve Barış Antlaşmasının imzalanması.

* 12 Mart 1921 – İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabul edilmesi.

* 16 Mart 1921 – Sovyet Rusya ile TBMM arasında Moskova Antlaşması’nın imzalanması.

* 23 Mart – 1 Nisan 1921 – Batı cephesi komutanı İsmet İnönü komutasındaki TBMM düzenli ordu birliklerinin II. İnönü Savaşı’nı kazanması.

* 10 – 24 Temmuz 1921 – Yunan ordusunun ilerleyişi karşısında Kütahya – Eskişehir Savaşlarının kaybedilmesi ve Mustafa Kemal’in emri ile ordunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi.

* 5 Ağustos 1921 - İlerleyen Yunan Taarruzu karşısında TBMM Mustafa Kemal’e Başkumandanlık görevini verdi.

* 7 – 8 Ağustos 1921 – Mustafa Kemal’in ordunun her türlü gereksiniminin halk tarafından karşılanmasını sağlamak için Tekalif-i Milliye (Ulusal Yükümlülükler) Emirlerini yayınlaması.

* 23 Ağustos – 13 Eylül 1921 – Yunanlıların tekrar saldırmalarıyla Sakarya Savaşı’nın başlaması ve Mustafa Kemal’in ordunun başına Başkomutan olarak geçmesi.

* 19 Eylül 1921 - Sakarya Zaferinden altı gün sonra TBMM’nin çıkardığı bir yasayla Mustafa Kemal’e Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı vermesi.

* 13 Ekim 1921  - Sovyetlere bağlı Kafkas Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan) ile TBMM arasında Kars Antlaşması’nın imzalanması.

* 20 Ekim 1921 – TBMM ile Fransa arasında Ankara Antlaşması’nın imzalanması ve Fransa’nın Hatay dışındaki Anadolu’da işgal ettiği yerleri boşaltmayı kabul etmesi.

* 27–28 Eylül 1922 – Mustafa Kemal’in Büyük Taarruz’un planlarını hazırlaması.

* 26 Ağustos 1922 - Cumartesi sabahı Mustafa Kemal’in Kocatepe'den Büyük Taarruz emrini vermesi.

* 30 Ağustos 1922 - Dumlupınar'da ateş hatları arasında yönettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesini kazandı.

* 1 Eylül 1922 - Türk Ordularına "İlk Hedefiniz Akdeniz’dir, İleri" emrini verdi

* 10 Eylül 1922 –Mustafa Kemal büyük gösterilerle karşılandığı İzmir’e girdi.

* 2 Ekim 1922 – Mustafa Kemal’in büyük zafer sonrası Ankara'ya geri dönmesi ve halk tarafından büyük gösterilerle karşılanması.

* 11 Ekim 1922 – Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ile Türk Kurtuluş Savaşı hukuksal olarak da sona ermiştir.

* 1 Kasım 1922 - Saltanatın kaldırılmasına dair Kanun TBMM’de kabul edildi. Böylece Osmanlı Hanedanı dönemi sona erdi.

* 24 Temmuz 1923 – Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Böylece yeni Türk Devletinin varlığı uluslar arası alanda onaylandı.

* 6 Ekim 1923 - Türk ordusu İstanbul’a girdi. Böylece İtilaf devletlerin İstanbul’daki varlığı sona erdi.

* 13 Ekim 1923 - Ankara yeni Türk devletinin başkenti oldu.

* 29 Ekim 1923 - 20:30 da II. TBMM Teşkilat-ı Esasiye’de yaptığı değişiklikle  "CUMHURİYET’İ" ilan etti ve Mustafa Kemal Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi.

* 3 Mart 1924 – Halifelik kaldırıldı. Aynı gün çıkarılan diğer yasalarla; Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Eğitim – Öğretimin Tekliği Yasası) kabul edilerek medrese eğitimine son verilmiş, bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Şeriye ve Evkaf Vekaleti (Din ve Vakıflar Bakanlığı) kaldırıldı. Erkan-ı Harbiye Umum Vekaleti kaldırılarak Genel Kurmay Başkanlığı ile Milli savunma Bakanlığı kurulmuştur.


* 1 Mayıs 1924 - Dinsel hukuk kurallarına göre çalışan Şer'iye mahkemeleri kaldırıldı.

* 26 Ağustos 1924 – Genç cumhuriyetin ilk özel bankası olan İş Bankası, Mustafa Kemal’in sermaye koyması ile  kurdu.

* 5 Mayıs 1925 – Ülkede  modern çiftçiliği geliştirmek amacıyla yapılacak girişimlere  örnek olmak üzere kendi parasıyla bir Orman Çiftliğini kurdurdu

* 30 Kasım 1925 - Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ile ilgili kanun kabul edilerek batıl inanç ve taassup yatakları ortadan kaldırıldı

* 25 Aralık 1925 – Kılık – kıyafet kanunun kabul edilmesi.

* 26 Aralık 1925 - Miladi takvim ve modern saat ölçüsünü değiştiren kanun kabul edildi

* 17 Şubat 1926 - Türk Medeni Kanununun kabul edilmesiyle Türk milleti ümmet devrinden çağdaş medeniyete geçirildi.

* 1 Kasım 1928 - Çıkarılan bir kanunla yeni Türk alfabesi kabul edildi.

* 12 Temmuz 1932 - Türk Dil Kurumunun kurulması.

* 5 Aralık 1934 - Türk kadınına siyasi hakları tanıyan yasa çıkarıldı.

* 24 Kasım 1934 – TBMM tarafından Mustafa Kemal’e ATATÜRK soyadı verildi.

* 9 Şubat 1934 - Yaklaşan  II. Dünya Savaşı tehlikesi karşısında Balkan Antantının kurulmasında en önemli rolü oynadı.

* 20 Temmuz 1936 - Montrö Antlaşması ile boğazların yönetimi tamamen Türkiye’nin denetimine girerek Boğazlar Komisyonunun varlığına son verildi.

* 8 Temmuz 1936 - Saadabat Paktıyla Güney sınırlarımızın güvenliği sağlandı.

* 4 Temmuz 1938 - Hatay Bağımsız Cumhuriyeti kuruldu.

* 5 Eylül 1938 - Dolmabahçe Sarayına gizlice çağırttığı bir notere vasiyetnamesini yazdırdı.

* 16 Ekim 1938 - Gittikçe ağırlaşan hastalığı karşısında kamuoyunu bilgilendirmek için günlük raporlar yayınlamaya başlandı.

* 8 Kasım 1938 - Günü durumu çok ağırlaşmış ve neşredilen rapor üzerine bütün yurdu ağır bir acı kaplamıştı.

* 10 Kasım 1938 - Atatürk perşembe sabahı saat 9.05'te hayata gözlerini yumdu.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme