16 Ocak 2012 Pazartesi

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 15 Tatil Ödevleri - 4 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi yarıyıl Tatil Ödevi - 4 Sınıf Sosyal Bilgiler Ara Tatil Ödevi

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 15 Tatil Ödevleri - 4 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi yarıyıl Tatil Ödevi - 4 Sınıf Sosyal Bilgiler Ara Tatil Ödevi, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 15 Tatil Ödevleri indir, 4 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi yarıyıl Tatil Ödevi indir, 4 Sınıf Sosyal Bilgiler Ara Tatil Ödevi indir, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 15 Tatil Ödevleri bul, 4 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi yarıyıl Tatil Ödevi bul, 4 Sınıf Sosyal Bilgiler Ara Tatil Ödevi bul, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 15 Tatil Ödevleri ara, 4 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi yarıyıl Tatil Ödevi ara, 4 Sınıf Sosyal Bilgiler Ara Tatil Ödevi ara, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 15 Tatil Ödevleri Etkinliği, 4 Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi yarıyıl Tatil Ödevi Etkinliği, 4 Sınıf Sosyal Bilgiler Ara Tatil Ödevi Etkinliği,1. Haritaya yüzümüzü döndüğümüzde vücudumuzun bazı bölümleriyle eşleşen yönler aşağıda verilmiştir.
Bunlardan hangileri yanlıştır?
I. sağ kolumuz – doğu    II. Sol kolumuz - batı
III. Kafamız – güney      IV. Ayaklarımız - kuzey
a- ) yalnız III                b- ) I - IV
c- ) yalnız IV                    d- ) III - IV

2. Bir bacadan çıkan duman güneye doğru gidiyorsa rüzgâr hangi yönden esmektedir?
a- ) kuzeyden                         b- ) batıdan  
c- ) doğudan                            d- ) güneyden

3. Ara yönlerden kuzeybatı hangi ana yönler arasındadır?
a- ) güney – batı                   b- ) doğu - batı
c- ) kuzey – doğu                  d- ) kuzey - batı

4. Saatimizdeki 12 sayısı kuzeyi gösterdiğinde 6 sayısı hangi yönü gösterir?
a- ) güneyi  b- ) güneydoğuyu  c- ) doğuyu  d- ) batıyı

5. Aşağıda ana ve ara yönlerle ilgili eşleştirmeler verilmiştir. Eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
I. kuzey ile doğu arası - kuzeydoğu
II. güney ile doğu arası - güneydoğu
III. batı ile güney arası - batı güney
IV. kuzey ile batı arası - güneybatı
a- ) yalnız II  b- ) II – III  c- ) I – II   d- ) III - IV

6. Sağ kolu kuzeybatıyı gösterir vaziyette yürüyen bir kişi hangi yöne doğru ilerler?
a- ) kuzeybatıya                 b- ) güneybatıya
c- ) kuzeydoğuya                 d- ) Güneydoğuya

7. "Yön bulmada kullanılan ve içindeki ibrenin koyu renkli ucu sürekli kuzeyi gösteren
araca.................denir." cümlesini doğru tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) harita   b- ) saat   c- ) pusula   d- ) Kutup Yıldızı

8. Sürekli kuzeyi gösteren yıldız hangisidir?
a- ) Kutup Yıldızı              b- ) Büyükayı
c- ) Küçükayı                   d- ) kuyruklu yıldız

9. Yön bulmada aşağıda verilenlerin hangisinden yararlananlayız?
a- ) karınca yuvaları                  b- ) telefon direkleri
c- ) ağaç ve taşların yosunlu kısmı       d- ) gölge

10.  I.gölge          II. Güneş
III. Minare         IV. Kutup Yıldızı     V. pusula
Yön bulmada yukarıda verilenlerin hangilerinden yararlanabiliriz?
a- ) II-IV-V        b- ) I-II-III-IV-V
c- ) yalnız V           d- ) IV-V

11. "Sıcaklık, yağış, nem ve rüzgâr birer.........." cümlesinde boş bırakılan kısma aşağıda-kilerden hangisi yazılmalıdır?
a- ) yağış çeşididir                   b- ) hava olayıdır
c- ) hava durumudur            d- ) gözlem sonucudur

12. "Herhangi bir yerde bir günde gerçekleşen hava olayları, oranın günlük ............
............................. gösterir." İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a- ) hava olaylarını           b- ) yağış durumunu
c- ) hava sıcaklığını            d- ) hava durumunu

13. Yurdumuzda hava olaylarını gözlemleyerek hava durumunu bildiren kurum hangisidir?
a- ) Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
b- ) Devlet Hava Meydanları
c- ) Radyo Televizyon Kurumu
d- ) Türk Hava Kurumu

14. "Hava, su, toprak, bitki, hayvan, sıcaklık, ışık gibi canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu ortama...............................denir." ifade¬sinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a- ) çevre                          b- ) doğal çevre
c- ) gezegen                       d- ) park

15. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnek değildir?
a- ) ormanlar                     b- ) akarsu yatakları
c- ) şehir ve köyler              d- ) millî parklar

16. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi bozan etkenlerden birisi değildir?
a- ) insanlar                   b- ) teknolojik gelişmeler
c- ) hayvanlar                   d- ) atık maddeler

17. I. radyo ve televizyon
II. kitap ve dergiler
III. İnternet          IV. gazete
V. kütüphane
Yukarıdakilerin hangilerinden günlük hava durumunu öğrenemeyiz?
a- ) yalnız I                      b- ) II-V
c- ) yalnız V                     d- ) II - III

18. Aşağıdakilerden hangisi ormanların yararlarından değildir?
a- ) Çevreyi güzelleştirir.      b- ) Havayı temizler.
c- ) Sel ve erozyona neden olur.
d- ) Yakacak ve kereste ihtiyacımızı karşılar.

19. "İnsanların etkileri ile değişerek oluşan yeni
çevreye..............................denir." ifadesini aşağıdakilerden hangisi anlamlı tamamlar?
a- ) yapay çevre            b- ) yeni çevre
c- ) doğal çevre             d- ) lunapark

20. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin bozulmasının sonuçlarından değildir?
a- ) Toprak kayması, sel ve çığa neden olabilir.
b- ) Hava kirliliği artar.
c- ) Su ve su kaynaklarımız kirlenir.
d- ) Etrafımız güzelleşir.

21. Yurdumuzun orman bakımından en zengin bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Karadeniz Bölgesi         b- ) İç Anadolu Bölgesi
c- ) Marmara Bölgesi             d- ) Akdeniz Bölgesi

22. "Akarsuların derin vadiler içinde aktığı engebeli geniş düzlüklere...............denir." İfadesini aşağıdaki terimlerden hangisi doğru tamamlar?
a- ) koy     b- ) Dere       c- ) ova            d- ) plato

23. "Keskin ve dik yamaçlarla çevresinden ayrılan toprak parçasına...........denir.
Yurdumuzun en yüksek dağı........................dır." ifadesinde boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangi seçenek doğru tamamlar?
a- ) dağ - Erciyes Dağı         b- ) dağ - Ağrı Dağı
c- ) göl - Nemrut Dağı           d- ) plato - Hasan Dağı

24. Can ve mal güvenliğini tehdit eden, aniden oluşan ve kontrol edilemeyen olaylara ne ad verilir?
a- ) doğal afet                           b- ) hava olayı  
c- ) deprem                               d- ) heyelan

25. Depremle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a- ) Depremler can ve mal kaybına neden olabilir.
b- ) Depremden korunmak için sağlam binalar yapılmalıdır.
c- ) Depremin ne zaman ve nerede olacağı önceden bilinir.
d- ) Deprem anında panik yapılmamalıdır.

26. I. Kıyıdan oldukça uzaklaşılmalı.
II. Etraftakiler uyarılmalı.
III. Bulunulan yere yatıp ellerle baş korunmalı.
IV. Mümkün olduğunca yükseklere çıkılmalı.
V. Neler olacağı izlenmeli.
Bir tsunami belirtisi olduğunda yukarıda-kilerden hangileri yapılmamalıdır?
a- ) III-IV-I              b- ) I-III-IV
c- ) I-II-IV                d- ) III-V

27. "İnsanların yaşamlarını sürdürmek için gereksinim duydukları şeylerin tümüne ..................... denir." İfadesini aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru tamamlar?
a- ) eşya     b- ) ihtiyaç         c- ) istek     d- ) besin

28. I. yiyecek                   II. giyecek
III. televizyon izleme    IV. okula gitme   V. barınma
Yukarıda verilenlerden hangileri temel ihtiyaçlarımızdandır?
a- ) I-II-III-IV-V              b- ) I-II-IV-V  
c- ) I-II-V                           d- ) I-II

29. "İnsanların temel ihtiyaçlarının dışında yaşamlarını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek
için gereksinim duydukları şeylere............... denir." ifadesini aşağıdakilerden hangisi anlamlı tamamlar?
a- ) sosyal ihtiyaçlar               b- ) zorunlu ihtiyaçlar
c- ) ihtiyaçlar                          d- ) hayaller

30. Karşılanmadığında yaşamımızı tehlikeye atmayan ancak olmasını arzuladığımız şeylere ne denir?
a- ) ihtiyaç                             b- ) temel ihtiyaç
c- ) eğlence                             d- ) istekler

31. I. yemek yeme               II. tatile gitme
III. sinemaya gitme          IV. doktora gitme
V. oyun oynama
Yukarıda verilenlerden hangileri sosyal ihtiyaçlarımızdandır?
a- ) yalnız IV                      b- ) I – III – V      
c- ) I-IV                               d- ) I – II - III

32. "Bir kimsenin geçimini sağlamak için sürekli yaptığı iş ..................." ifadesini hangi seçenek doğru tamamlar?
a- ) çalışmadır        b- ) ihtiyaçtır
c- ) ticarettir        d- ) meslektir

33. I. sağlık – istek        II. eğitim -temel ihtiyaç
III. barınma - temel ihtiyaç
IV. bilgisayar almak - istek V tiyatroya gitmek - sosyal ihtiyaç
Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
a- ) I-II-III-IV-V                     b- ) I-II-III
c- ) III-IV-V                               d- ) II-III-IV

34. "Vücudun ihtiyacı olan besin maddelerinin yeterli ve düzenli yenilmesine.................... denir." ifadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar?
a- ) temel ihtiyaç                     b- ) dengeli beslenme
c- ) tüketim                             d- ) beslenme

35. I. sevdiğimiz yiyeceklerden bol bol yemek
II. şekerli ve çikolatalı besinleri çok yemek
III. günde üç öğün yemek yemek
IV her türlü besinden yeteri kadar yemek yemek saatleri arasında atıştırmak
Yukarıda verilenlerden hangileri doğru¬dur?
a- ) III – IV                                b- ) I - II - V
c- ) I-III-IV                                d- ) II- III-IV

36. "İnsanların yaptıkları iş karşılığı her ay düzenli olarak kazandıkları paraya ............. denir." ifadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar?
a- ) kira     b- ) tasarruf     c- ) maaş     d- ) Bütçe

37. "Kişi ve kurumların aylık gelir ve giderlerini gösteren tabloya ...................... denir."
Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a- ) kasa     b- ) Maaş   c- ) harcama       d- ) bütçe

38. I. aylık kazancın belli olması
II. Ekstra kazançlar olması
III. yapılacak harcamaların tahminen belirlenmesi
IV. Temel ve sosyal ihtiyaçların az olması
Aile bütçesi hazırlamak için yukarıdakilerden hangilerine gerek duyarız?
a- ) II - IV                         b- ) I - II - III - IV
c- ) İ-III                               d- ) I - II-IV

39. "Bir bütçede gelire göre harcamalardan arta kalan kısma......................denir." ifadesini
aşağıdakilerden hangi sözcük tamamlar?
a- ) gider     b- ) borç   c- ) tasarruf      d- ) gelir

40. Ayda 700 TL kazanan bir aile yandaki grafikte verilen harcamaları yapıyor.
Bu aile kaç yeni Türk lirası tasarruf yapmıştır?
a- ) 570 TL    b- ) 130 TL    c- ) 700 TL   d- ) 120 TL

41. Gelir ve giderin birbirine eşit olduğu bütçeye ne denir?
a- ) aylık bütçe            b- ) fazla bütçe
c- ) eksik bütçe             d- ) denk bütçe

42. I. Ak akçe kara gün içindir.
II. Gülme komşuna, gelir başına.
III. Sakla samanı gelir zamanı.
IV. Har vurup harman savurmak
V. Damlaya damlaya göl olur.
Yukarıdakilerden hangileri tutumlu olmakla ilgilidir?
a- ) I-II-III-IV-V                  b- ) yalnız II
c- ) II-III                                  d- ) I-III-V

43. Fiyat etiketinde bir ürün hakkında aşağıdaki bilgilerden hangileri vardır?
a- ) ürün adı - son kullanma tarihi
b- ) birim fiyat - üretim tarihi
c- ) ürün adı - birim fiyat
d- ) üretim ve son kullanma tarihi

44. I. İhtiyaçların değişmesi   II. İnsanların merakı
III. teknolojinin gelişmesi       IV.  buluş ve icatlar
V. iletişimin gelişmesi
Yukarıdakilerden hangileri günümüzde yeni mesleklerin ortaya çıkmasında etkilidir?
a- ) I - III - IV – V                   b- ) II - IV
c- ) I – II - III                         d- ) Hepsi

45. Ambalajlı gıda ürünlerinin üzerinde aşağıdakilerden hangisi mutlaka bulunmalıdır?
a- ) ürünün resmi           b- ) üretim ve son kullanma
c- ) fiyatı                        d- ) ne işe yaradığı

46. Alışveriş yaparken aşağıdakilerden hangilerine dikkat etmeliyiz?
I. ürünün reklâmına
II. Üretim ve tüketim tarihlerine
III. Fiyatı ve kalitesine
IV isteklerimize              V ihtiyaçlarımıza
a- ) IV-V                               b- ) I-II-III-IV-V
c- ) I-IV                               d- ) II-III-V

47. Eskiden yaygın olup günümüzde azalan meslekler aşağıdakilerden hangileridir?
I. astronot           II. Kalaycılık
III. Bilgisayar mühendisliği             IV nalbantlık
V bakır işlemeciliği
a- ) II-IV-V                              b- ) I-III
c- ) yalnız II                             d- ) yalnız IV

48. Yurdumuzda üretilen ürünlerin uygunluğunu aşağıdakilerden hangisi onaylar?
a- ) fabrika sahibi         b- ) alışveriş merkezi
c- ) noterler                  d- ) Türk Standartları Enstitüsü

49. "Bir ürünün ne zamana kadar kullanılabileceğini gösteren tarih, ürünün......................"
Cümlesini anlamlı tamamlayan seçenek hangisidir?
a- ) son kullanma tarihidir         b- ) üretim tarihidir
c- ) TSE damgasıdır                   d- ) satış tarihidir

50. Bir ürün veya hizmet aldıktan sonra her vatandaşın alması gereken belge hangi¬sidir?
a- ) ürünü aldığımız yerin tanıtım kartı
b- ) ürünü aldığımız yerin adresi
c- ) satış fişi veya fatura
d- ) ürün hakkında ayrıntılı bilgi

51. "Bir insanın, sahip olmadığında yaşamını sürdüremeyeceği ihtiyaçlar........................."
İfadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar?
a- ) istekleridir                       b- ) temel ihtiyaçlarıdır
c- ) sosyal ihtiyaçlarıdır         d- ) gördükleridir

52. Bir ürün aldığınızda satış fişi ya da fatura almanızın nedeni aşağıdakilerden hangileridir?
I. Ürünü ne zaman nereden aldığınızı belgelemektir.
II. Arkadaşlarınıza göstermektir.
III. Ürünle ilgili bir sorun yaşadığınızda hakkınızı arayabilmektir.
IV. Devletimizin vergi toplamasını sağlamaktır.
a- ) I-II-III-IV                          b- ) yalnız II
c- ) I - III - IV                           d- ) yalnız IV

53. Aldığımız bir ürün bozuk çıktığında aşağıdakilerden hangilerini yapmalıyız?
I. Ürünü hemen atmalıyız.
II. Ürünü aldığımız yere başvurmalıyız.
III. Gerekirse üretici firmaya başvurmalıyız.
IV. Tüketici haklarını koruyan kuruluşlara başvurmalıyız.
V. Bir daha o üründen almamalıyız.
a- ) II-III-IV                     b- ) I-II-III-V
c- ) yalnız I                         d- ) yalnız V

54. I. Reklâmıma güzelliğine bakmalıdır.
II. TSE damgasına bakmalıdır.
III. Ucuz ve kaliteli olmasına bakmalıdır.
IV. Garanti belgesini almalıdır.
V. Satış fişi veya fatura almalıdır.
Bilinçli bir tüketici dayanıklı tüketim maddesi alırken yukarıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
a- ) II -III                            b- ) I-III
c- ) I-II-IV                           d- ) II-III-IV-V

55. I. televizyon           II. Bilgisayar
III. Buzdolabı           IV. Ekmek       V. Gazete
Yukarıdaki ürünlerden hangilerinin garanti belgesi olur?
a- ) IV-V   b- ) |-||-III     c- ) I-II     d- ) III-IV-V

56. Aşağıdaki ürün ve ham madde eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?
I. ekmek – buğday
II. bisküvi - buğday
III. zeytinyağı – ayçiçeği
IV. benzin - ham petrol
V. şeker - pirinç
a- ) yalnız III                    b- ) I - II - IV
c- ) III-V                           d- ) yalnız V

57. "Bir ürün ya da mal oluşturmak için gerekli
maddelerin işlenmemiş hâline...........denir." ifadesini aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlar?
a- ) malzeme                     b- ) ham madde
c- ) eşya                             d- ) ticaret

58. "İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları her türlü faaliyete...............denir."
ifadesini anlamlı tamamlayan sözcük hangisidir?
a- ) üretim   b- ) düzenleme   c- ) tüketim  d- ) bütçe

59. Üretilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ne denir?
a- ) paylaşım                       b- ) harcama  
c- ) tüketim                       d- ) ihtiyaç

60. "Bir ürünün üretildiği yerden tüketicilere ulaştırılması işine .............denir." ifadesini anlamlı tamamlayan sözcük hangisidir?
a- ) ulaşım   b- ) ticaret     c- ) tüketim   d- ) dağıtım

61. Başka ülkelerde üretilen ürünlerin yurdumuza getirilmesine ne denir?
a- ) ihracat   b- ) ithalat  c- ) alışveriş    d- ) ticaret

indir
62. "İşlerimizi daha kolay ve hızlı yapabilmemiz için kullandığımız araçları, aletleri ve yöntemleri kapsayan bilgiye....................denir."
Yukarıdaki ifadede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a- ) teknik     b- ) icat    c- ) buluş        d- ) teknoloji

1 yorum :

Adsız dedi ki...

teşekkürler çok güzel

Yorum Gönder