1 Ocak 2012 Pazar

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Atatürk İlke ve İnkılapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Haklarımı Öğreniyorum Adım Adım Türkiye, Bölgemizi Tanıyalım, 5. sınıf Sosyal bilgiler Atatürk İlke ve İnkılapları ödev soru çöz indir,
Atatürk İlke ve İnkılâpları

“Atatürk, çok okuyan ve araştıran bir liderdi. O, savaşın en şiddetli geçtiği anlarda bile cephede kitap okumayı ihmal etmemişti. Atatürk’ün kütüphanesinde 10 bin kadar kitabı vardı. Okuduğu kitapların içinde önemli gördüğü yerlerin altlarını mavi ve kırmızı kalemlerle çizmiş ve eleştiriler yapmıştır.”
1. Bu bilgilere göre Atatürk’le ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
a- ) Zengin bir kütüphanesi vardır.
b- ) Çok okuyan bir insandır.
c- ) Sadece kütüphanesindeki kitapları okumuştur.
d- ) En zor anlarında bile kitap okumayı ihmal etmemiştir.

“Erkek her şey olabilir, ama yalnız ana olamaz.”
2. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu düşüncesini doğrular nitelikte yapılan inkılâplara bir örnek değildir?
a- ) Türk Medeni Kanunu’nu kabulü
b- ) Kadına seçme – seçilme hakkının verilmesi
c- ) Kadınlara milletvekili olma hakkının verilmesi
d- ) Tekke – zaviye ve türbelerin kapatılması

Atatürk ilkelerinden biri de devletçiliktir. Devletçilik ilkesi sadece ekonomik alanda değil, savunma, adalet, asayişi sağlama gibi alanlarda da geçerlidir. Atatürk “Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmadan önce iktisadını düşünmüş olmasın.” sözüyle ekonominin önemini vurgulamıştır.
3. Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesi ile ilişkilendirebileceğimiz inkılâplardan biri değildir?  
a- ) İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
b- ) Etibank ve Sümerbank’ın kurulması
c- ) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
d- ) I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanması

“Yeni kurulan Türk devletinin yönetim biçimi insan onuruna en çok yakışan devlet şekli olmalıdır. Sistemde egemenlik ulusa ait olmalı ve yönetimde halk söz sahibi olmalıdır.”
4. Atatürk yukarıdaki sözleriyle hangi yönetim şeklinden bahsetmiştir?
a- ) Krallık                           b- ) Padişahlık
c- ) Cumhuriyet                    d- ) Oligarşi

5. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ilkelerinden biri değildir?
a- ) Cumhuriyetçilik                            b- ) Halkçılık
c- ) Particilik                                    d- ) Devletçilik


İNKILÂPLAR
ALANLAR
I.
Saltanatın kaldırılması
Siyasi
II.
Medreselerin kapatılması
Eğitim
III.
Türk Dil Kurumu’nun açılması
Adalet
IV.
I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanması
Ekonomi

6. Yukarıdaki inkılâplardan hangisi, ilgili olduğu alanla yanlış eşleştirilmiştir?
a- ) I.     b- ) II       c- ) III            d- ) IV

“Atatürk’ün halkçılık ilkesine göre bütün vatandaşlar devlet karşısında hak ve ödevler açısından eşittir.”
7. Buna göre Atatürk’ün aşağıdaki inkılâplarından hangisinin “doğrudan halkçılık ilkesiyle ilgili” olduğu söylenebilir?
a- ) Türk Tarih Kurumu’nun açılması
b- ) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
c- ) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
d- ) Medeni milletlerin kullandığı ölçütlerin kullanılması

8. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda yapılan inkılâpların sonuçlarından biri değildir?
a- ) Ülke içinde aynı ölçü birimleri kullanıldı.
b- ) Saltanat, padişahlık kaldırıldı.
c- ) Kılık kıyafette batı ülkeleriyle benzerlik sağlandı.
d- ) Diğer ülkelerle yapılan ticarette yaşanan karışıklıklar giderildi.

9. Atatürk’ün yaptığı aşağıdaki inkılâplardan hangisi, ülkemizde okuma yazma oranının artmasına doğrudan katkı yapmıştır?
a- ) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
b- ) Millet Mekteplerinin açılması
c- ) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
d- ) Türk Tarih Kurumunun kurulması

P Soyadı Kanunu’nu kabulü
P Tekke ve zaviyelerin kapatılması
P Uluslar arası saat sisteminin kabul edilmesi
10. Yukarıda Atatürk inkılâplarından bazıları verilmiştir.
 Aşağıdakilerden hangisi bu inkılâpların gerçekleştirilmesinin amaçlarından biri değildir?
a- ) Ülkenin çağdaşlaşmasını sağlamak
b- ) Günlük hayatı kolaylaştırmak
c- ) Halkın yönetime katılmasını sağlamak
d- ) Avrupalı devletlere uyum sağlamak

11. Kadınlarımız, erkeklerden daha çok aydın, daha çok feyizli ve daha bilgili olmaya mecburdurlar.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda yapılan yeniliklerden biridir?
a- ) Saltanatın ve halifeliğin kaldırılması
b- ) Okullarda kız – erkek ayrımına son verilmesi
c- ) Hicri takvimden miladi takvime geçilmesi
d- ) Ölçü ve tartıda yapılan yenilikler

Atatürk, “eğitim, siyasi ve toplumsal” alanlarda yenilikler yaptı.
12. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen alanlarla ilgili yeniliklerden biri değildir?
a- ) Soyadı Kanunu’nun kabulü
b- ) Cumhuriyetin ilanı
c- ) Yeni fabrikaların açılması
d- ) Modern okulların açılması

13. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi kanıtlayan yeniliklerden biri değildir?
a- ) Kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan kanunu çıkarmıştır.
b- ) Tarımın modern araç gereçlerle yapılmasını teşvik etmiştir.
c- ) Yeni fabrika ve üniversitelerin açılmasına öncelik vermiştir.
d- ) 1925’te Türk Hava Kurumu’nun kurulmasını sağlamıştır.

Yukarıdaki tabloda ülkemizde Cumhuriyetin kurulmasından sonra yapılan yenilikler eşleştirilmiştir.
14. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a- ) Saltanat kaldırıldı.
b- ) İlk anayasa uygulandı.
c- ) Modern okullar açıldı.
d- ) Kılık kıyafette değişiklikler yapıldı.

15. Aşağıdaki ilkelerden hangisi Etibank ve Sümerbank’ın kurulması ile ilgilidir?
a- ) Milliyetçilik                              b- ) Halkçılık
c- ) Laiklik                                       d- ) Devletçilik

16. Cumhuriyet kurulduktan sonra:
………………… yerine kilogram,
………………… yerine miladi takvim,
………………… yerine metre,      kullanılmaya başlandı.
Boş bırakılan yerlere sırasıyla ne yazılmalıdır?
a- )
Endaze 
Hicritakvim
Okka
b- )
Hicri     
Rumi
Endaze
c- )
Gram   
Şinik
Arşın
d- )
Okka
Hicri
Endaze

17. Yukarıdaki etkinliğin doğru olabilmesi için doğru veya yanlış yönde ilerlendiğinde hangi numaraya ulaşılır?
a- ) 1        b- ) 2                     c- ) 3              d- ) 4

25 Kasım 1925 yılında şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarıldı.
18. Bu kanun hangi alanda değişiklik meydana getirdi?
a- ) Toplumsal                     b- ) Ekonomi
b- ) Askeri                       d- ) Sağlık

19. Saltanat aşağıdaki tarihlerin hangisinde kaldırılmıştır?
a- ) 1 Kasım 1922             b- ) 1 Kasım 1928
c- ) 29 Ekim 1922            d- ) 17 Şubat 1926

20. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden değildir?
a- ) Milliyetçilik                b- ) Halkçılık
c- ) Girişimcilik                d- ) Devletçilik

21. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan yeniliklerden değildir?
a- ) Aşar vergisi kaldırıldı.
indir
b- ) Medreseler kapatıldı.
c- ) Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu.
d- ) Kabotaj Kanunu

1 yorum :

Adsız dedi ki...

güzel olmuş

Yorum Gönder