12 Ocak 2012 Perşembe

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Bölgemizi Tanıyalım Konu Değerlendirme Testi

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Bölgemizi Tanıyalım Konu Değerlendirme Testi, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Bölgemizi Tanıyalım ödev, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Bölgemizi Tanıyalım çöz, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Bölgemizi Tanıyalım  ara, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Bölgemizi Tanıyalım  bul, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Bölgemizi Tanıyalım etkinliği, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Bölgemizi Tanıyalım çalışma sayfası, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Bölgemizi Tanıyalım fotokopi, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Bölgemizi Tanıyalım konu değerlendirme sınavı, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Bölgemizi Tanıyalım Tema Değerlendirme Sınavı, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Bölgemizi Tanıyalım Tema Değerlendirme testi, 

Bölgemizi Tanıyalım

1. Aşağıdaki kavramları anlamlarıyla eşleştirdiğimizde hangisi uygun olmaz?

sel
à
Yamaçlardan hızla inen su kütlesi
çığ
à
Dağın yüksek bir yerinden kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kütlesi
toprak kayması
à
Yerin sarsılarak binaların yıkılması, toprağın yarılması

erozyon
à
Toprağın tarım yapılan üst tabakasının, su veya rüzgârın etkisiyle taşınması

a- ) sel                                                        b- ) çığ
c- ) toprak kayması                                  d- ) erozyon

2. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda bitki örtüsünün etkisi yoktur?
a- ) deprem        b- ) erozyon     c- ) sel        d- ) çığ
           
3.  Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
I. Coğrafya, doğal çevreyi ve çevre ile insan arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır
II. Dağ, tepe, düzlük ve çukurlar yeryüzü şekillerini oluşturur.
III. Belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir.
IV. Ülkemiz depremler fazla yıkıcı olmaz.
a- ) 1          b- ) 2                 c- ) 3       d- ) 4

4. Aşağıdaki cümleleri kutu içindeki uygun kelimelerle tamamladığımızda hangisi yanlış olur?
“doğal afet – Bafra – sel – iklim – Tuz Gölü”
I. Doğada meydana gelen yıkıcı değişikliklere ………..    ……….. denir.
II.  ………. şiddetli yağışlar ve kısa sürede eriyen kar suları sonucunda oluşur.
III. Kızılırmak, ……….. ovasından geçerek denize dökülür.
IV. ……… bir yerin veya bölgenin uzun yıllar boyunca sahip olduğu hava durumu özelliğidir.
V. ……  …….. yurdumuzun en büyük gölüdür.
a- ) doğal afet                      b- ) Tuz Gölü
c- ) iklim                                 d- ) Bafra

 “Bacasından veya tepesinden lav püsküren dağlara ……………. denir.”
5. Boş bırakılan yere hangi kelime yazılmalıdır?
a- ) sıradağ                       b- ) tek dağ
c- ) volkan                         d- ) plato

6. Taşıdığı coğrafi özelliklerle etrafından ayrılan, buna karşılık kendi sınırları içinde benzerlik gösteren coğrafi birime ne denir?
a- ) bölge         b- ) ilçe        c- ) şehir         d- ) vadi

7. Aşağıdakilerden hangileri orman yangınlarının nedenlerindendir?
I. söndürülmeden atılan sigaralar
II. anız yakmalar
III. piknikten sonra söndürülmeyen ateşler
a- ) I, II      b- ) I, III      c- ) III      d- ) I, II, III

8.  Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzdaki coğrafi bölgelerimizden biri değildir?
a- ) Karadeniz Bölgesi        b- ) İç Anadolu Bölgesi
c- ) Konya Bölgesi               d- ) Marmara Bölgesi


9.
Aşağıdaki bölgenin adı nedir?
a- ) Güneydoğu Anadolu bölgesi
b- ) Marmara Bölgesi
c- ) Doğu Anadolu Bölgesi
d- ) Akdeniz Bölgesi

10. Aşağıdaki bölgelerden hangisi Karadeniz Bölgesine komşu değildir?
a- ) Marmara Bölgesi             b- ) İç Anadolu Bölgesi
c- ) Doğu Anadolu Bölgesi      d- ) Akdeniz Bölgesi

11.  Aşağıdakilerden hangisi depremin etkilerini en aza indirmek için yapılması gerekenlerden değildir?
a- ) Binaların sağlam zemine yapılması
b- ) Binaların ovalara yapılması
c- ) Binaların deprem yönetmeliğine uygun yapılması
d- ) Büyük eşyaların duvarlara sabitlenmesi

12. Türkiye’deki toprak kaymalarının büyük bölümünün Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelmesinde en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) ormanların kapladığı alan
b- ) depremler
c- ) yağış ve eğimin fazla olması
d- ) yol yapımları

13. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz ikliminin özelliğidir?
a- ) Yazları sıcak ve kurak, kışları ılıman ve yağışlıdır.
b- ) Yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağışlıdır.
c- ) Yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlıdır.
d- ) Yazları sıcak ve yağışlı, kışlar soğuk ve kuraktır.

14. Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde insanların yerleşme istedikleri alanlarda aradıkları özellikler arasında yer almaz?
a- ) Tarıma elverişli, verimli alanlar
b- ) Sanayinin geliştiği alanlar
c- ) Ulaşımın geliştiği alanlar
d- ) Çevresine göre yüksekte kalan alanlar


15. Yukarıdaki haritada “x” ile işaretlenmiş ırmağın adı nedir?
a- ) Çoruh                                       b- ) Yeşilırmak
c- ) Meriç                                        d- ) Fırat

16. Akarsuların getirdiği alüvyonların deniz veya göl kıyılarında birikmesiyle oluşan ovalara ne denir?
a- ) körfez       b- ) plato       c- ) nehir      d- ) delta

17. Aşağıdakilerden hangisi erozyona sebep olmaz?
a- ) Barajların yapılması
b- ) Arazinin yanlış kullanımı
c- ) Hayvanların yanlış otlatılması
d- ) Ormanların azaltılması

18. Yeryüzü şekillerinden hangisi deniz kıyılarında görülmez?
a- ) plato                                           b- ) yarımada
c- ) körfez                                     d- ) delta ovaları

19. Ülkemizin güneyinde iklim niçin daha sıcaktır?
a- ) Dağlık bölge olduğu için
b- ) Çok körfez olduğu için
c- ) Ekvator’a daha yakın olduğu için
d- ) Ormanlık alanların az oluşundan

20.  İnsanların hangi uygulamaları sellerin bir felakete dönüşmesine yol açar?
I. Yamaçlardaki ormanların kesilmesi
II. Dere yataklarına ev ve iş yerlerinin yapılması
III. Barajların yapılması
IV. Ormanların çoğaltılması
a- ) II, III                                  b- ) I, IV
c- ) II, III, IV                            d- ) I, II

21. Fiziki haritalarda kullanılan mavi renk ve tonları aşağıdakilerden hangisini gösterir?
a- ) Dağ ve tepeleri
b- ) Ova ve platoları
c- ) Deniz, göl ve akarsuları
d- ) Orman, çayır ve meraları

22. 17 Ağustos 1999’da Marmara Bölgesi’nde meydana gelen, çok sayıda can ve mal kaybına neden olan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Deprem                                       b- ) Heyelan
c- ) Çığ                                              d- ) Sel baskını

23. Çok çeşitli iklim özelliklerine sahip bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a- ) Denize kıyısı olduğu
b- ) Kuzey Yarım Küre’de yer aldığı
c- ) Çok çeşitli bitki türüne sahip olduğu
d- ) Hayvancılığın en önemli ekonomik faaliyet olduğu

24. Yağışın yetersiz olduğu kurak bölgelerdeki kırsal alanlarda görülen toprak evler aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde daha yaygındır?
a- ) Ege Bölgesi
b- ) Akdeniz Bölgesi
c- ) Marmara Bölgesi
d- ) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

25. Karadeniz Bölgesi’ne ait aşağıdaki özelliklerden hangisinin oluşumunda bölgede görülen iklimin etkisi yoktur?
a- ) Taşkömürü yataklarının yer almasında
b- ) Çay üretilen tek bölge olmasında
c- ) Heyelan olaylarının sık yaşanmasında
d- ) Gür ve sık orman örtüsüne sahip olmasında

indir
26.  İnsanların doğada yaptıkları değişiklikler sonu beşeri unsurlar ortaya çıkar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri unsura örnek gösterilir?    
a- ) Çoruh Nehri            b- ) Atatürk Barajı
c- ) Van Gölü                    d- ) Erciyes Dağı

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder