9 Eylül 2013 Pazartesi

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Anittepe Yayinlari 53. sayfa Cevaplari Çalişma Kitabi


Anıttepe Yayınları 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenci Çalışma kitabı Cevap Anahtarı 53. sayfa

Araştırıyorum
Osmanlıda kurulan yeni eğitim kurumlarından Mekteb-i Tıbbiye, Mekteb-i Mülkiye, Mekteb-i Harbiye ya da başka eğitim kurumunu araştırarak bulduklarınızı aşağıya yazınız.

Mekteb-i Tıbbiye

Kökü Osmanlı padişahı II Mahmut'un 14 Mart 1827’de açtığı Tıphane'ye uzanan Türkiye tarihindeki ilk Tıp fakültesidir.

Bugün Marmara üniversitesi tıp fakültesini barındıran Haydarpaşa binasında 1903 yılında kurulan o zamanın en büyük tıp enstitüsü açılışını sultan 2 Abdulhamit yapmıştır ne yazık ki öğrencileri ve profesörleri 1 dünya savaşı sırasında orduya yazılmış, Çanakkale harbinin ardından hiç birinden haber alınamamıştır ilk olarak batılı anlamda eğitim veren, eğitim dilinin Fransızca olduğu, gerçekten kaliteli hekimler yetiştirmiş tıp okulu şu sıralar Marmara üniversitesi Haydarpaşa kampüsü olarak yaşamının sürdüren ihtişamlı bir bina söz edilen oluşum bina değil okuldur yani özetle "çok şahane bina" değil, "çok şahane okul"dur bu şahanelikten kasıt "askeri tıbbiye" olup, kendisi de Ankara'dadır.

Mülkiye
Bugünkü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin eski adı. Mekteb-i Mülkiye veya Mülkiye de denir. Asker olmayan memur sınıfı.
Osmanlı Devleti'nde ilk Mekteb-i Mülkiye, kaymakam, müdür gibi devletin idarî kademelerinde görev alacak kimseleri yetiştirmek maksadıyla, 28 Ocak 1859'da kurulmuştur. Öğretim süresi iki yıl olan okula, öğrenciler imtihanla alınırdı. Öğretim programlarında kültür ve meslek dersleri, yani kanunlar ve iktisat dersleri de konulmuştur. Bir müddet sonra okulun öğretim süresi dört yıla çıkarıldı. Coğrafya, hesap, ekonomi ve politika derslerine ilâve olarak muhasebe, devletler hukuku ve Fransızca öğretilmeye başlandı. 1891’de okulun öğretim seviyesi biraz daha iyileştirildi.

Sultan İkinci Abdülhamid Han, talebeleri çalışmaya teşvik etmek için, Mekteb-i Mülkiyeyi birincilikle bitireni saraya kâtip olarak alırdı.


1900 yılında, Mülkiye’nin çatısı altında Dârül-fünûn'un İlâhiyat, Edebiyat, Riyaziyat (Matematik), Tabakat (Jeoloji) şubeleri (fakülteleri) açıldı. Bu düzenleme ile Mülkiye, Darülfünun'un bir fakültesi durumuna geldi. Ödev Kalemi 1915’e kadar yatılı olan okul, bu tarihten 1918’e kadar yatılı olmaktan çıkarıldı ise de, kuruluş gayesiyle bağdaşmadığından 1918’de tekrar yatılı hâle getirildi.

Harbiye Mektebi
Türkiye'de Avrupa'daki gibi, müspet bilimlerle ve yeni savaş metotlarıyla donanmış subaylar yetiştirmek için açılmış olan subay yetiştirme okulu.


XVII. yüzyılın sonlarına doğru, zamanın silâhları ile donanmış ve bilgili subay ve askerlerden meydana gelmiş Batıdaki orduların yanında, asırlar boyunca zaferden koşarak büyük kahramanlıklar yaratmış olan Osmanlı ordusu eski silâh ve bilgilerle, artık, beklenen başarıları sağlayamaz bir duruma gelmiştir. Özellikle yeniçerilerin devamlı başkaldırmaları ve savaşlarda başarılar kazanamamaları üzerine, Osmanlı ordusunu yeniden düzenlemek fikri, devleti yönetenlerde yer etmeye başlamıştır. Bu düşünce ile ilkin 1773 tarihinde Mühendishane-i Behri Hümayun adı ile savaş gemilerinde çalışan bilgili subaylar yetiştiren Deniz Harp okulu açılmıştır. Bir süre sonra da (1793) Mühendishane-i Berri-i Hümayun adlı bir istihkâm ve topçu subaylara yetiştirecek olan bir topçu okulu açmıştır.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder