23 Aralık 2011 Cuma

5. Sınıf Türkçe Dersi İnsan Hak ve Özgürlükleri Çalışma Sayfası


5. Sınıf Türkçe Dersi Etkinlik, Ödev, Eş Anlam, Zıt Anlam, Paragraf Soruları, Zamir, Sıfat, Öznel Nesnel Yargı, Mecaz Anlam - Gerçek  Anlam, Eş Sesli Kelimeler, Sıfat, Cümle  Kurma, Ana Duygu,Ana Fikir, Konu, Noktalama, İmla, 5N1K, Atasözü, Deyim, Özdeyiş, Anlam Bozukluğu, Devrik Cümle, Cümlede Anlam, 


İnsan hak ve özgürlükleri içinde “özgürce ya­şama hakkı” en önemli ve anlamlı olanıdır. Çünkü özgürlük, insanların yüz yıllar boyu süren mücadeleleri sonunda elde edilmiştir.

*İlk 3 soruyu bu parçaya göre cevaplayınız.

1. İnsanın en önemli hakkı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Yerleşime hakkı
b- ) Haberleşme hakkı
c- ) Özgür yaşama hakkı
d- ) Özgür düşünce hakkı

2. Özgürlük neden bu kadar önemlidir?
a- ) Uzun mücadeleler sonucu elde edildiği için
b- ) Herkes sahip olamadığı için
c- ) Dünyanın özgürlüğe ihtiyacı olduğu için
d- ) İnsanlar özgür olmadan yaşayamayacağı için

3. "Özgürlük" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) esaret                             b- ) hürriyet
c- ) cesaret                           d- ) istiklal

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamı dışında kullanılmış­tır?
a- ) Bardağı kırınca çok korktu
b- ) Telgraf direkleri kırıldı.
c- ) Kitap okuyacak vaktim yok
d- ) Burada soğuk bir konuşma yaptı.

5. "büyük – küçük” sözcük çiftlerindeki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?
a- ) hayat-yaşam                  b- ) sözcük - kelime
c- )  zengin - fakir                d- ) cümle -    tümce

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş sözcük kullanılmıştır?
a- ) Kitap fiyatları çok yüksek
b- ) Spor, sağlıklı yaşam için gereklidir.
c- ) Herkes beni sessizce dinledi.
d- ) Çocukların bundan haberi yok.

7. “atmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han­gisinde “fırlatmak" anlamında kullanılmıştır?
a- ) Her gördüğünde bize laf atıyor.
b- )  Bu işler atıp tutmaya gelmez.
c- ) Elin beline attı, konuştu.
d- ) Uyanmaları için cama taş attı.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Bu boş sözleri dinleyemem.
b- ) Trafik kazasında kolu kırıldı.
c- ) Yolda araba bozuldu
d- ) Çaya çok şeker atmış.

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlam ola­rak farklıdır?
a- ) kırılmak                          b- ) gücenmek
c- ) sevinmek                        d- ) küsmek

I. Bu kadar ağır işlerle uğraşamam.
II. Büyük, küçük herkes burada toplandı.
III. Konunun burasını az çok biliyorum.
IV. Uzun ince bir yoldayım.
10. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde zıt an­lamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
a- ) I ve IV                            b- ) II ve III
c- ) III ve IV                        d- ) I ve IV

11. "durgun” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han­gisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Bugünlerde durgun görünüyorsun.
b- )  Durgun durgun bakıyordu.
c- ) Gece durgun sulara baktık.
d- ) Durgun bakışından hasta olduğunu anla­dım.

12. "Taşı atıp camı kırdı.” cümlesinde altı çizili
sözcük aşağıdaki cümlelerin hangisinde
aynı anlamda kullanılmıştır?
a- ) Arkadaşım sözlerime kırıldı.
b- ) Çok kırıcı konuşuyorsun.
c- ) Kırıcı eleştiriler yapmamalıyız
d- ) Elimden bardak düşüp kırıldı.

I. İstanbul'a                     II. getirildi,
III. hastalanınca               IV. Sinan
13. Yukarıda numaralanmış sözcükleri anlamlı ve kurallı cümle haline getirildiğinde sırala­ması nasıl olur?
a- ) I, II. III, IV                b- ) IV. III, I, II
c- ) III. I. II, IV                d- ) I. III. II. IV

14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
a- ) kır                     b- ) yüz             c- ) ev             d- ) el

15. "kol’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
a- ) Kapının koluna dokunma.
b- ) Spor yaparken kolum kırıldı.
c- ) Makinenin kolu koptu
d- ) Ağır taşımaktan kolum koptu.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "başkaları­na da yaptığım gibi" anlamı vardır?
a- ) Sana da bir mektup yazayım.
b- ) Sana bir de mektup yazayım.
c- ) Sana bir mektup da yazayım.
d- ) Sana ben de mektup yazayım.

17. “düz - eğri" sözcük çiftindeki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?
a- ) olanak – imkân             b- ) yarar – zarar
c- ) yanlış- hata                  d- ) gezi - seyahat

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
a- ) Mangal gibi yüreği vardır
b- ) Burası çok kalabalık
c- ) Seni çok özlemişim.
d- ) Türkiye benim vatanımdır.

Babamın öğle yemeklerini kimi gün eczacı kalfası gelir alır, kimi zaman da ben götürürdüm. Boşunu taşımak kolay da üç gözü yemek dolu büyükçe sefer tasını taşımak güç gelirdi bana '’Dikkatli ol, sakın dökme’’ sözleriyle çıkarılırdım yola. Bu tepesine tüy dikerdi görevin.                               Mehmet Soyda

* 19 ve 20. soruyu bu parçaya göre cevaplayınız.

19.  Çocuğa yemeği götürmek bazen neden zor gelirmiş?
a- ) Dolu olduğunda sefer tası ağır okluğu için
b- ) Yol çok uzun olduğu için
c- ) Eczacı kalfası gelmediği için
d- ) Babası ona kızgın okluğu için

20. “tepesine tüy dikmek" deyimiyle anlatılmak istenen nedir?
a- ) saçlarını taramak
b- ) kötü olan durumu daha da kötüleştirmek
c- ) süslenmek
d- ) durumun düzelmesini sağlamak

21. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
a- ) dolu         b- ) boş           c- ) iç    d- ) kan

22. "zerre" sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) altın kolye                      b- ) büyük parça
c- ) çok küçük parçacık      d- ) bir meyve adı

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlam­lı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
a- ) Bu konuyu az çok biliyorum.
b- ) Yaşam bu kadar zor olmamalı.
c- ) Günlerimi bu evde geçiriyorum.
d- ) Sokakta eski bir arkadaşım gördüm

24. Yazılışları ve okunuşları aynı; ama anlamları farklı sözcüklere…………. denir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge­lir?
a- )  zıt anlamlı             b- ) eş sesli
c- ) gerçek anlamlı       d- ) eş anlamlı

25. “hamle” sözcüğünün anlamı aşağıdakiler­den hangisi olabilir?
a- ) İleri atılma                      b- ) oyun oynama
c- ) hareket etme                d- ) ağlama

27. Aşağıdakilerden hangisi "'hediye' sözcüğü­nün eş anlamlısıdır?
a- ) armağan                          b- ) sürpriz
c- ) oyun                                d- ) hareket

28. "yaptıkların - için - benim - bu - değil - yeterli"
Sözcükleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle kurulduğunda sondan ikinci sözcük hangi­si olur?
a- ) değil                             b- ) yaptıkların
c- ) yeterli                             d- ) benim

29. “Bu davranışların beni çok kırdı." Cümlesinde mecaz anlam taşıyan sözcük hangisidir?
a- ) kırdı                             b- ) çok
c- ) davranışların               d- ) beni

30. “için" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi­sine “amaç” anlamı katmıştır?
a- ) Sizi görmek için buraya geldim.
b- ) Çok konuştuğu için öğretmen kızdı.
c- ) Boynu ağrıdığı için çalışamadı.
d- ) Parasına sahip çıkmadığı için fakirleşti.

31. “Ne aradı ne sordu.’’ Cümlesine anlam olarak en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Aradı; ama sormadı.
b- ) Aramadı da sormadı da.
c- ) Yarın arayacak.
d- ) Arayınca seni de sorar.

32. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “teyyare” sözcüğünün eş anlamlısıdır?
a- ) tren                                   b- ) vapur
c- ) uçak                                  d- ) otobüs

33. "nadide” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) antika                               b- ) genç kuşak
c- ) çok değerli                     d- ) süs

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dil’’ söz­cüğü mecaz anlamlıdır?
a- ) Şekeri dilinin üstüne koydu.
b- ) Süt içtim dilim yandı.
c- ) Dilini dışarı çıkardı
d- ) Çocuk dile geldi.

Büyük veya küçük olması önemli değil her bu­luşun toplumdaki yaşantıyı, değiştirdiği gerçektir.  İnsanlar ulaşım için araçlar geliştirdiler. Araçlar için de yaşanılan yerlerde yollar geçitler yapıldı. Tarımla uğraşanlar, üründen daha çok verim alabilmek için takvimi geliştirdiler. İş­te bütün bu değişikliklerin gerçekleşmesini sağlayan en önemli güç ise insanların ihtiyaçlarıdır.
35. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
a- ) İnsanlar hayatlarında ihtiyaçları için değişiklik yaparlar.
b- ) Buluşlar insan hayatında değişiklik yapar.
indir
c- ) Takvim, tarımdan daha çok verim elde edebilmek içir bulunmuştur.
d- ) En büyük buluş ulaşım araçlarıdır.
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder