22 Aralık 2011 Perşembe

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Atatürk İlke ve İnkılapları - I


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Atatürk İlke ve İnkılapları testAtatürk İlke ve İnkılâpları – I
* Saltanatın kaldırılması
* Cumhuriyetin ilanı
* Halifeliğin kaldırılması
1. Yukarıda verilen inkılâplar hangi alanda yapılan inkılâplardır?
a- ) Eğitim                                 b- ) Yönetimle
c- ) Adalet ve hukuk                d- ) Ekonomi

2. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi devletin ekonomik hayatın içinde yer almasını sağlamıştır?
a- ) Halkçılık                         b- ) Cumhuriyetçilik
c- ) Devletçilik                      d- ) Milliyetçilik

3.  “Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.” Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini belirtmiştir?
a- ) Sanatın                           b- ) Ekonominin
c- ) Eğitimin                         d- ) İşsizliğin

* Türk Tarih Kurumunun kurulması
* Türk Dil Kurumunun kurulması
4. Yukarıdaki kurumların kurulması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle daha çok ilgilidir?
a- ) Milliyetçilik                    b- ) Cumhuriyetçilik
c- ) Laiklik                             d- ) Devletçilik

5. Atatürk ilkelerinin bazılarının açıklaması aşağıdaki seçeneklerde verilmiştir. Hangisi “Laiklik” ilkesiyle ilgilidir?
a- ) Halkın kendi kendini yönetmesi
b- ) Din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması
c- ) Devletin ekonomik faaliyetlerinin planlanması
d- ) Halkın kanun önünde eşit sayılması.

6. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetten önce eğitim veren okullardan biridir?
a- ) Meslek liseleri                     b- ) Fen liseleri
c- ) Anaokulları                           d- ) Medreseler

“Atatürk, Türk toplumunun dış görünüş olarak da çağdaş ve uygar toplumlara benzemesi için bazı inkılâplar yapmıştır.“
7. Aşağıdakilerden hangisi bu inkılâplardan sonra kullanılmaya başlanmıştır?
a- ) Fötr şapka    b- ) Fes
c- ) Şalvar     d- ) Çarık

8. Takvim, saat ve ölçülerde yapılan inkılâp hangi alanda yapılan inkılâplardandır?
a- ) Eğitim                           b- ) Ekonomik
c- ) Hukuk                          d- ) Toplumsal


Atatürk;
* Köylünün sırtında ağır bir yük olan aşar vergisini kaldırmıştır.
* Ziraat okulları açtırmıştır.
* Örnek çiftlikler kurdurmuştur.
9. Atatürk bu çalışmalarla aşağıdakilerden hangisini artırmayı hedeflemiştir?
a- ) Vergi gelirlerini                  b- ) Askeri güçleri
c- ) Ülke nüfusunu                    d- ) Tarımsal üretimi

Toplumlar, belirli dönemlerde çeşitli düzenleme ve değişikliklere ihtiyaç duyarlar. Toplumu daha iyi bir duruma getirmek için yapılan bu köklü değişikliklere ……………. denir.
10. Metin aşağıdakilerden hangisiyle en uygun şekilde tamamlanır?
a- ) İlke                        b- ) İnkılâp
c- ) Kültür                      d- ) İcat

Atatürk ilkelerinden ………………….., toplumda kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasını gerektirir.
11. Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?
a- ) Laiklik                             b- ) Halkçılık
c- ) İnkılapçılık                       d- ) Milliyetçilik

* Tekke ve zaviyelerin kapatılması
* Halifeliğin kaldırılması
* Medreselerin kapatılması
12. Yukarıdaki inkılâplar, Atatürk ilkelerinden daha çok hangisi ile ilgilidir?
a- ) Milliyetçilik                             b- ) Halkçılık
c- ) Cumhuriyetçilik                        d- ) Laiklik

“Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.”
13. Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile daha çok ilgilidir?
a- ) Cumhuriyetçilik                       b- ) Halkçılık
c- ) Laiklik                                       d- ) Milliyetçilik

14. Atatürk’ün, “Toplum içinde hiçbir kişiye, aileye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.” sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?
a- ) Milliyetçilik                         b- ) Halkçılık
c- ) Laiklik                                  d- ) Devletçilik

15. Türk toplumunu her yönden ilerletmek ve çağdaş uygarlığın üzerine çıkarmak için yapılan köklü değişiklikler Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?
a- ) Cumhuriyetçilik                      b- ) İnkılâpçılık
c- ) Milliyetçilik                              d- ) Halkçılık


16. Aşağıdakilerden hangisinde yapılan inkılâp ve bu inkılâbın etkilediği alan yanlış eşleştirilmiştir?
a- ) Medreselerin kapatılması  -->     Eğitim
b- ) Cumhuriyetin ilanı             -->     Yönetim
c- ) Soyadı kanunu                  -->    Ekonomi
d- ) Medeni Kanun’un kabulü    -->     Adalet ve Hukuk

17. Atatürk’ün;
P Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
P Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması
P Eğitimde kız ve erkek ayrımının kalkması
gibi inkılâpları aşağıdakilerden hangisini geliştirmeye yöneliktir?
a- ) Bozulan ekonominin düzelmesine
b- ) Türk kadınının erkeklerle eşit haklara sahip olmasına
c- ) Eğitimin kalitesinin artırılmasına
d- ) Ülkemize daha çok sayıda turistin gelmesine

“Arap alfabesinin kaldırılıp yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinden sonra Millet Mektepleri açılmıştır. Yaşlı, genç, kadın, erkek bütün vatandaşların bu okullara devam etmesi sağlanmıştır.”
18. Buna göre Millet Mektepleri’nin aşağıdakilerden hangisine yönelik olarak açıldığı söylenebilir?
a- ) Öğretmen sayısını artırmaya
b- ) Okuma yazma oranını artırmaya
c- ) Arap alfabesinin kullanılmasını artırmaya
d- ) Kadın erkek eşitliğini sağlamaya


İlkelerle ilişkili yenilikleri eşleştiriniz
           İLKELER                     BU İLKELER DOĞRULTUSUNDAN
                                                         YAPILAN YENİLİKLER
indirHiç yorum yok :

Yorum Gönder