1 Mayıs 2012 Salı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Toplum İçin Çalışanlar

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test bul, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test ara, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test çöz, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test değerlendirme, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test çalışma sayfası kağıdı yaprağı, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test ödev, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test testleri, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test öğrenci çalışması, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test etkinliği, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi - Toplum İçin Çalışanlar - 30 Soruluk Test indir,
1. İnsanın toplum içinde yaşamak istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a- ) Huzur ve güven içinde olmak
b- ) İhtiyaçlarını karşılamak
c- ) Doğal ve sosyal problemlerini çözmek
d- ) Toplumdan baskı görmek

2. Toplumun huzur ve güvenliğini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
a- ) Aileler                       b- ) Merkezi örgütler
c- ) Devlet                        d- ) Sivil toplum örgütleri

3. Aşağıdakilerden hangisi devletin görevleri arasında yer almaz?
a- ) Doğal görevler                 b- ) Hukuki görevler
c- ) Siyasi görevler                d- ) Ekonomik görevler

4. Yasa yapma, yasaları uygulama ve yargı yetkisini bünyesinde toplayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) devlet                         b- )  aile
c- ) vakıf                            d- ) Sivil toplum örgütü

5. Devlet eliyle kurulmuş kurum ve kuruluşlara ne ad verilir?
a- ) Merkezi kurum     b)Yerel kurum
c- ) Resmi kurum         d- ) Sivil kurum

6. Devlet iç ve dış güvenliğimizi korumak için aşağıdaki örgütlerden hangisini oluşturmuş¬tur?
a- ) Bağımsız Mahkemeleri
b- ) Türk Silahlı Kuvvetlerini
c- ) Türkiye Büyük Millet Meclisini
d- ) Başbakan ve Bakanlar Kurulunu

7. Aşağıdakilerden hangisi devletin yürütme görevini örgütlü bir biçimde yapmasıdır?
a- ) yönetim                       b- ) güvenlik
c- ) Yasa koyma                  d- ) yargı

8. Yetki ve sorumlulukları yasayla belirlenmiş değişik kademelerde çalışan görevlileri aşağıdakilerden hangisi adına görev yaparlar?
a- ) başbakan            b- ) devlet       c- ) toplum    d- ) kişi

9. Aşağıdakilerden hangisi idari yerleşim birimleri arasında yer almaz?
a- ) şehir        b- ) il          c- ) köy   d- ) ilçe

10. Bir yerleşim birimindeki halkın gereksinimlerini karşılamak için kurulan yerel yönetim birimleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a- ) Köy yönetimi           b- ) İlçe özel yönetimi
c- ) İl özel yönetimi      d- ) Belediye yönetimi

11. Demokratik yönetimlerde ülkeyi yönetme ve sorunları çözme konusunda aynı düşünceyi paylaşan insanların kurdukları örgüte verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) vakıf                      b- ) sendika
c- ) dernek                   d- ) Siyasi parti

12. Sivil toplum örgütlerinin tümü aşağıdakilerden hangisine uyumlu olmak zorundadır?
a)Hükümete            b- ) mahkemelere
c- ) anayasaya         d- ) cumhurbaşkanına

13. Aşağıdakilerden hangisi demokratik ülkelerde seçimler sonucunda en çok milletvekili çıkaran ve hükümeti kuran partiye verilen addır?
a- ) Muhalefet partisi      b- ) Azınlık partisi
c- ) İktidar partisi          d- ) Çoğunluk partisi

14. Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulan ilk siyasi partinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Bağımsızlık Partisi      b- ) Güven Partisi
c- ) Adalet Partisi             d- ) Halk Fırkası (Partisi)

15. İşçilerin yada işverenlerin belli bir iş kolunda çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurdukları mesleki örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) sendika                         b- ) vakıf
c- ) dernek                          d- ) Siyasi parti

16. Aşağıdakilerden hangisi sendikalıların görevleri arasında yer almaz?
a- ) Üyeleri adına toplu sözleşme yapmak.
b- ) Üyelerini mesleki açıdan eğitmek.
c- ) Üyelerinin siyasete girmesini sağlamak
d- ) Üyelerini sosyal yardımda bulunmak.

17. Sivil toplum örgütleri Anayasa ve yasalara aykırı davranırlarsa, aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından kapatılabilirler?
a- ) mahkemeler        b- ) valilik
c- ) başbakanlık        d- ) Bakanlar kurulu

18. Kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen insanların kurdukları kuruluşa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Siyasi parti                       b- ) vakıf
c- ) sendika                             d- ) dernek

19. Dernekler aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili etkinliklerde bulunamazlar?
a- ) sosyal      b- ) siyasi    c- ) hukuki   d- ) ekonomik

20. Mülkün kendisinden ya da gerilinden yararlanma hakkının, sahibi tarafından belli amaçla kamuyu bırakılmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Bağış        b- ) Sendika      c- ) Dernek            d- ) Vakıf

I. 1868'de kurulmuştur.
II. Doğal afet ve felakete uğrayanlara yardım eder.
III. Pul ve rozet satışından gelir elde eder.
21. Yukarıda özelliklen sayılan kurum aşağıda-kilerden hangisidir?
a- ) Kızılay                             b- ) Çocuk Esirgeme Kurumu
c- ) Türk Hava Kurumu      d- ) Yeşilay

I. 1925'te Atatürk tarafından kurulmuştur.
II. Havacılığın sivil ve askeri önemini kavratır.
III. Bağış fitre ve zakat kabul eder.
22. Yukarıda özelliklen sayılan kurum aşağıdaki-erden hangisidir?
a- ) Kızılay                       b- ) Yeşilay
c- ) Milli Eğitim Vakfı     d- ) Türk Hava Kurumu

23. Yurt kalkınmasında büyük önemi olan eğitime ve eğitim hizmetlerine yapılan katkıları değerlendiren Milli Eğitim Vakfının kuruluş yılı aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) 1982'de                           b- ) 1981'de
c- ) 19951’de                           d- ) 1990'da

24. Çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) aileler
b- ) Sosyal Güvenlik Kurumları
c- ) okullar
d- ) Çocuk Esirgeme Kurumları

25. Aşağıdakilerden hangisi devlet tarafından kurulan kurumlardan biri değildir?
a- ) AKUT                     b- ) Çocuk Esirgeme Kurumu
c- ) Emekli Sandığı       d- ) SSK

26.  "insanların karşılaştıkları zorlukları çözmek için yaptıkları iş bölümü ve yardımlaşmaya ……….denir,"  cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle doğru olarak tamamlarız?
a- ) paylaşma      b- ) Hoşgörü
c- ) iş bölümü d- ) Dayanışma

27. Yoksul ve muhtaç olup herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlara sağlık hizmetlerinden yararlanmaları
İçin aşağıdakilerden hangisi verilir?
a- ) Sağlık karnesi       b- ) Muayene kağıdı
c- ) Yeşil kart               d- ) Aile cüzdanı

28. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki sos¬yal güvenlik kuruluşlarının ortak amaçlarından biridir?
a- ) üyelerine para kazandırmak
b- ) ülkemizin eğitim düzeyini yükseltmek
c- ) yeni iş yerleri açarak çalışanların sayısını artırmak
d- ) çalışanların geleceklerini güvence altına almak

29. "Okullarda yoksul öğrencilere yardım için  ……..kurulmuştur." cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız?
a- ) Okul Koruma Derneği
b- ) Çocuk Esirgeme Kurumu
c- ) Kızılay
d- ) düşkünler evi

30. Hak ve özgürlüklerimiz aşağıdakilerden hangisi tarafından güvence altına alınmıştır?
a- ) aile                                 b- ) dernekler
c- ) devlet                            d- ) mahkemeler

31. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardım kurumlarımızdan biri değildir?
a- ) Kızılay
b- ) Bağ-Kur
c- ) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
d- ) Millî Eğitim Vakfı

32. Aşağıdakilerden hangisi okulda dayanışmaya örnek olamaz?
a- ) gerektiğinde kişisel okul eşyalarımızı arkadaşlarımızla paylaşmak
b- ) okul çalışanlarının işlerini zorlaştırmamak
c- ) sınavda arkadaşımıza yardım etmek
d- ) sınıfımızın temizliğine özen göstermek

33. Aşağıdakilerden hangisi insanların gönüllü olarak çalıştıkları kurumlardan biri değildir?
indir
a- ) Yardımseverler Derneği
b- ) Hayvanları Koruma Derneği
c- ) Tema VAKFI
d- ) Sağlık Ocağı

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder