18 Kasım 2011 Cuma

YÜCE ALLAH'IN KUR'AN'DA GEÇEN İSİMLERİ


YÜCE ALLAH'IN KUR'AN'DA GEÇEN İSİMLERİ


Yüce Allah Kur'an-ı Kerîm kitabında buyuruyor:
"Allah o (Allah) dır ki kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. En güzel isimler O'nundur" (Taha,8)
Ebû Hüreyre (r.a) den nakil: Resûlüllah(s.a.v) buyurdular ki: "Şüphesiz ki, Allahü Teâlâ'ya mahsus isimler vardır.Her kim, bu (güzel) isimleri ihsâ eder (sayar, ezberler ve dilinin tesbihi haline getirirse) Cennete girer." (Tirmizi, ibn Hibban veHakim)
Allah'ımızın bu mübarek isimlerine "ihsâ isimleri" denir. Bu isimleri hem ezberlemek, hem mânâlarını öğrenmek, hem saymak ve dilin tesbihi haline getirmek gerekir. Bu doksan dokuz isim dillerin virdi olunca, diller tatlanacak, gönül kapıları açılacak ve kalplere marifet nurları akacaktır. Bir mübarek ayette Allah (Azze ve Celle) şöyle buyurmaktadır: "Habibim! De ki:"İster Allah diye dua edin, ister Rahman deyin, hangisini deseniz, en güzel isimler hep O'nundur.)"
ESMAÜL – HÜSNA
1-“Hüvallahü'l-lezi La ilaheilla hu" "Allah"
O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.
2-"Er-Rahman": Esirgeyici,bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden(dünyada)
3-"El-Melik": Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan.
4-"Er-Rahim": Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden(ahirette)
5-"El-Kuddüs": Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
6-"El-Selam": Her çeşit afet ve kaderlerden emin olan.
7-"El-Mü'min": Kullarına emniyet veren.Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan, kullarına yaptığı vadinde sadık.
8-"El-Müheymin": Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.
9-"El-Aziz":İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.
10-"El-Cabbar":Azamet ve kudret sahibi,istediğini mutlak yapan,dilediğine muktedir olan.
11-"El-Mütekebbir":Ululuk sahibi,her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
12-"El-Halik":Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden,yaratan, yoktan var eden büyüklükte eşi olmayan.
13-"El-Bari":Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.
14-"El-Muvassir":Tasvir eden ,her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
15-"El-Gaffar":Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.
16-"El-Kahhar":Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim.
17-"El-Vahhab":Çok fazla ihsan eden,çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
18-"El-Rezzak":Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
19-"El-Fettah":Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
20-"El-Alim":Her şeyi en ince noktasınakadar bilen,ilmi ebedi ve ezeli olan.
21-"El-Kabıt":Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
22-"El-Basit":Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
23-"El-Hafıd":Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.
24-"El-Rafi":Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.
25-"El-Muiz":İzzet veren, aziz kılan.
26-"El-Müzil":Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
27-"El-Semi":Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.
28-"El-Basir":Her şeyi gören.
29-"El-Hakem":Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten,hükmeden.
30-"El-Adl":Son derece adaletli olan.
31-"El-Latif":En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.
32-"El-Habir":Her şeyi içyüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
33-"El-Halim":Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
34-"El-Azim":Pek azametli olan, yüce.
35-"El-Gafur":Çok bağışlayan, mağfireti çok.
36-"El-Şekur":Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.
37-"El-Aliyy":Çok yüce.
38-"El-Kebir":Pekbüyük.
39-"El-Hafız":Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan koruyan.
40-"El-Mukit":Bilen, tayin eden.Her yaratılmışın rızkını veren.
41-"El-Hasib":Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen.

Mahlukatına kafi olan.
42-"El-Celil":Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
43-"El-Kerim":Çok ikram edici, kerimi olan.
44-"El-Rakib":Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
45-"El-Mucid":Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden.
46-"El-Vasi":Lütfu bol olan.
47-"El-Hakim":Emirleri,kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan.
48-"El-Vehud":İyi kullarını seven, rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.
49-"El-Mecid":Şanı, şerefi çok üstün olan.
50-"El-Bais":Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.
51-"El-Şehid":Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
52-"El-Hakk":Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
53-"El-Vekil":Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
54-"El-Kaviyy":Pek kuvvetli.
55-"El-Metin":Pek güçlü.
56-"El-Veliyy":Seçkin kullarının dostu.
57-"El-Hamid":Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.
58-"El-Muhsin":Namütenahi de olsa, bir her şeyin sayısını bilen.
59-"El-Mubdi":Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
60-"El-Muid":Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
61-"El-Muhyi":İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.
62-"El-Mümit":Canlı,bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.
63-"El-Hayy":Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
64-"El-Kayyum":Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.
65-"El-Vacid":İstediğini, istediği vakit bulan.
66-"El-Macid":Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.
67-"El-Vahid":Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde, efailinde ortağı ve benzeri olmayan.
68-"El-Samed":Her şey O’na muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç değil.
69-"El-Kadir":İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
70-"El-Mukdedir":kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
71-"El-Mukaddim":İstediğini öne getiren, öne alan.
72-"El-Muahhir":İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
73-"El-Evvel":Her şeyden önce var olan.
74-"El-Ahir":Her şey helak olduktan sonra geri kalan.
75-"El-Zahir":Varlığı sayısız delillerle açık olan.
76-"El-Batın":Akılların idrak edemeyeceği yüce azabı gizli olan.
77-"El-Vali":Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.
78-"El-Müteali":Aklın mümkün gördüğü her şeyden, herhalden pek yüce olan.
79-"El-Berr":Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
80-"El-Tevvab":Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
81-"El-Muntekım":Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren.
82-"El-Afüvv":Affeden, mağfiret eden.
83-"El-Rauf":Merhamet edici. Pek şefkatli.
84-"Malik'ül-Mülk":Mülkün ebedi ezeli sahibi.
85-"Zülcelali ve'l-İkram":Hem azamet sahibi, hem fazl-ı kerem sahibi.
86-"El-Muksit":Hükmünde ve efailinde adaletli olan.
87-"El-Cami":İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
88-"El-Ganiyy":Çok zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan.
89-"El-Muğni":Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan.
90-"El-Mani":Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
91-"El-Darr":Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan,hüsrana uğratan.
92-"El-Nafi":Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan,faydalandıran.
93-"El-Nur":Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.
94-"El-Hadi":Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
95-"El-Bedi":Örneksiz, misalsiz, acayip ve hayret verici alemler yaratan.
96-"El-Baki":Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
97-"El-Varis":Varlığı devam eden,servetlerin hakiki sahibi.
98-"El-Raşit":Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.
indir99-"Es-Sabur":Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.Hiç yorum yok :

Yorum Gönder