25 Aralık 2011 Pazar

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 2. Sınav sorulari ve cevaplari


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 2. Yazılı soruları ve cevapları, 

Sorular
1. Ülkemizde çok sayıda tarihi eserin ve doğal güzelliklerin bulunması öncelikle aşağıdakilerden hangisinin artmasını sağlamıştır?
a- ) Okuma yazma oranının
b- ) Turist sayısının
c- ) Sanayi kuruluşlarının
d- ) Şehir sayısının

2. Kültürel özellikler toplumdan topluma değişebilir. Giyim şekli bir toplumun kültürel özelliklerini yansıtır. Soğuk ülkelerde yaşayan insanlar yünden ve deriden yapılmış kalın elbiseler giyerken, sıcak ülkelerde yaşayanlar pamuk ve ketenden yapılmış daha ince elbiseler giyerler.
Bu metinde kültürel farklılığa neden olan etkenlerden hangisine değinilmiştir?
a- ) Bitki örtüsü                b- ) Yeryüzü şekilleri
c- ) İklim                          d- ) Eğitim

3. Bir toplumun maddi ve manevi değerleri ile düşünce ve sanat eserlerinin tümüne kültür denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerden biri olamaz?
a- ) Halk oyunları
b- ) Örf, adet ve gelenekler
c- ) Camiler, medreseler ve saraylar
d- ) Akarsular ve göller

4. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul İlimizde yer almaz?
a- ) Topkapı Sarayı
b- ) Dolmabahçe Sarayı 
c- ) Nemrut harabeleri
d- ) Ayasofya Müzesi

5. Atatürk’ün ilk askeri başarısı hangisidir?
a- ) Trablusgarp Savaşı                b- ) Balkan Savaşı
c- ) Çanakkale Savaşı                  d- ) Kurtuluş Savaşı

6. Milletimizi sevmek, milletimizi yüceltmek, milletimizin birlik bütünlük içinde varlığını devam ettirmesi anlamına gelen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Halkçılık                             b- ) Laiklik
c- ) Cumhuriyetçilik                   d- ) Milliyetçilik

7. Devletin ekonomik hayatın içinde yer almasını sağlayan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Halkçılık                     b- ) Devletçilik
c- ) Milliyetçilik                 d- ) İnkılapçılık

8. Kanunlar önünde herkesin eşit haklara sahip olması,
Hiçbir kimseye aileye zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınmamasını öngören Atatürk ilkesi hangisidir?   
a- ) Cumhuriyetçilik              b- ) Halkçılık
c- ) Milliyetçilik                    d- ) Laiklik

9. Atatürk, Türk kadınının erkeklerle aynı haklara sahip olmasını istiyordu.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu amaçla yapılmasını sağladığı yeniliklerden biri değildir?
a- ) Mirastan kadınlara da erkekler kadar pay alma hakkının verilmesi
b- ) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
c- ) Boşanma hakkının kadınlara da tanınması
d- ) Şapka Kanunu’nun çıkarılması

10. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılaplardan biri değildir?
a- ) Tevhid-i tedrisat kanunu
b- ) Milli mekteplerin açılması
c- ) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi
d- ) Yeni Türk harflerinin kabulü

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde Atatürk İlkeleri ve bu ilkeler doğrultusunda yapılan inkılâplar yanlış eşleştirilmiştir?
a- ) Cumhuriyetçilik  -- Saltanatın kaldırılması
b- ) Milliyetçilik -- Eğitim birliğinin sağlanması
c- ) Halkçılık – Din ve devlet işlerinin ayrılması
d- ) Devletçilik – Ekonomik alanda yenilikler

12. Ailenin kuruluşu, evlenme, boşanma, miras konularında kadınlara erkeklerle eşit haklar sağlayan kanun aşağıdakilerden han­gisidir?
a- ) Türk Ceza Kanunu         b- ) Türk Medeni Kanun
c- ) Ticaret Kanunu             d- ) Soyadı Kanunu

13. Anayasamızda yer alan "Herkes vic­dan, dinî inanç ve kanaat özgürlüğüne sahiptir," maddesi aşağıdaki Atatürk il­kelerinden hangisinin kapsamına girer?
a- ) cumhuriyetçilik            b- ) inkılapçılık
c- ) laiklik                          d- ) halkçılık

14. Eğitim alanında yapılan hangi yenilik yurdumuzda okur yazar oranının art­masına neden olmuştur?
a- ) Türk Dil Kurumunun kurulması
b- ) Atatatürk'ün "Başöğretmen" olması
c- ) Yeni Türk Alfabesi'nin kabulü
d- ) Türk Tarih Kurumunun kurulması

15. “Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrıl­masına  …… ……denir," cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle doğru olarak tamamlarız?
a- ) lâiklik                       b- ) İnkılâp
c- ) Devletçilik               d- ) milliyetçilik

16. Sürekli çağdaşlaşmayı ve yeniliklere açık olmayı öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Devletçilik                                        b- ) İnkılapçılık
c- ) Milliyetçilik                                      d- ) Halkçılık

17. Kültürel özelliklerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a- ) Bölgeden bölgeye farklılıklar gösterir
b- ) Giyim tarzı, mimari, yemek çeşitleri kültürün parçasıdır
c- ) Kültürel özellikler birbirinden etkilenebilir
d- ) Kültürel özellikler hiç değişmez

18. Akdeniz Bölgesindeki sıradağlar hangi seçenekte verilmiştir?
a- ) Ağrı Dağı                                       b- ) Uludağ
c- ) Toroslar                                        d- ) Karadağ

19. ”Halk oyunlarımız kültürel zenginliğimizin bir parçasıdır. Her yöremizin kendine özgü bir halk oyunu vardır.” Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgemizin bir oyunudur?
>>< ) ) ) *> indir <* ) ) ) > <<
a- ) Horon
b- ) Halay
c- ) Zeybek
d- ) Çayda çıra
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder